Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

TỤNG KINH CHÂU BÁU, KINH PHƯỚC ĐỨC, KINH TỪ BI - Chủ Nhật lúc 11 giờ trưa

NGHI THỨC 
KINH CHÂU BÁU, KINH PHƯỚC ĐỨC, KINH TỪ BI

NGUYỆN HƯƠNG:
Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương, 
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam bảo. 
Thề trọn đời giữ đạo, 
Theo tự tánh làm lành, 
Cùng pháp giới chúng sanh: 
Cầu Phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố, 
Chí tu học vững bền, 
Xa bể khổ nguồn mê. 
Chóng quay về bờ giác. 
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3x) Ma Ha Tát.

TÁN PHẬT:
Phật chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.
Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví tựa đạo tràng,
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ)
PHÁT NGUYỆN:
Đệ tử chúng con xin phát nguyện
Suốt đời hiến thân cho đạo
Để phụng sự chánh pháp
Và phục vụ cho chúng sanh
Chỗ nào đạo cần con đến
Chúng sanh mời con đi
Không kể gian lao
Chẳng từ khó nhọc
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
TÁN HƯƠNG:
Kim lư vừa bén chiên đàn,
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
Pháp thân toàn thể hiện tiền,
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
TỤNG CHÚ ĐẠI BI:
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra gía ra. Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)
Văn Phát Nguyện:
Nam-mô Thập-phương Thường-trụ Tam-bảo (3 lần)
Cúi lạy đấng Tam-giới Tôn,
Qui mạng cùng mười phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Thọ trì Kinh Châu Báu, Kinh Phước Đức, Kinh Từ Bi
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ tam đồ 
Nếu có kẻ thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ-đề
Hết một báo-thân này
Sanh qua cõi Cực-Lạc.
Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)
Bài Khai Kinh:
Pháp vi-diệu rất sâu vô-lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Con nay nghe thấy được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như-Lai.
Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát (3 lần)
KINH CHÂU BÁU
RATANASUTTAṂ KINH CHÂU BÁU
(BÀI KINH TRỪ DỊCH BỆNH - PHÉP HỘ TRÌ NGƯỜI TRÌ PHÁP) Buddha Jayanti Tripitaka Series - Tạng Sri Lanka Bản tụng kệ tiếng Việt (Hòa Thượng Thích Minh Châu)

1. Phàm chúng Thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin mở lòng hoan hỷ
Lắng nghe lời dạy này.
2.Tất cả chúng Thiên nhân
Hãy đồng tâm hoan hỷ
Mở rộng tấm lòng từ
Luôn chuyên cần gia hộ
Những người nam, nữ nào
Ngày đêm thường bố thí.

3. Phàm những tài sản gì
Đời này hay đời sau
Hoặc châu báu thù thắng
Hiện hữu trên cõi trời
Không gì sánh bằng được
Với Thiện Thệ Như Lai
Như vậy chính Đức Phật
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
4. Ly dục diệt phiền não
Pháp bất tử thù diệu
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đã Chứng Đắc tịch tịnh
Chẳng Pháp nào sánh bằng
Như vậy chính Pháp Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
5. Bậc Vô Thượng Chánh Giác
Hằng ca ngợi Pháp thiền
Trong sạch, không gián đoạn
Chẳng thiền nào sánh bằng
Như vậy chính Pháp Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
6. Thánh tám vị bốn đôi
Được bậc thiện tán thán
Đệ tử Đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô thượng
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
7. Thiện hạnh tâm kiên cố
Ly dục trong Chánh Đạo
Của Phật Gotama
Chứng nhập vị bất tử
Hưởng tịch tịnh dễ dàng
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
8.Ví như cột trụ đá
Khéo y cứ lòng đất
Dầu có gió bốn phương
Cũng không hề lay động
Ta nói bậc chân nhân
Liễu ngộ Tứ Thánh Đế
Cũng tự tại bất động
Trước tám Pháp thế gian
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
9. Bậc thấu triệt Thánh Đế
Đã được khéo thuyết giảng
Bởi trí tuệ uyên thâm
Dù cho có phóng dật
Cũng không thể tái sanh
Nhiều hơn trong bảy kiếp
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
10. Những bậc kiến cụ túc
Đoạn trừ ba kiết sử
Là thân kiến, hoài nghi
Luôn cả giới cấm thủ
Thoát khỏi bốn đọa xứ
Không làm sáu trọng tội
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
11. Dầu có làm tội gì
Bằng thân, khẩu hoặc ý
Các Ngài chẳng bao giờ
Che dấu điều đã phạm
Bởi vì Đức tánh này
Được gọi là thấy Pháp
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
12. Ví như cây trong rừng
Đâm chồi đầu mùa hạ
Cũng vậy Đức Thế Tôn
Thuyết giảng Pháp ưu việt
Dẫn đến ngộ Niết-bàn
Là lợi ích tối thượng
Như vậy chính Đức Phật
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
13. Đức Phật bậc vô thượng
Liễu thông Pháp vô thượng
Ban bố Pháp vô thượng
Chuyển đạt Pháp vô thượng
Như vậy chính Đức Phật
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
14. Nghiệp cũ đã tiêu mòn
Nghiệp mới không phát khởi
Nhàm chán kiếp tái sinh
Chủng tử dục đoạn tận
Bậc trí chứng Niết-bàn
Ví như ngọn đèn tắt
Như vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chơn hạnh phúc.
15. Phàm chúng Thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đảnh lễ Phật
Đã như thật xuất hiện
Mà Chư Thiên, loài người
Thường cúng dường tôn trọng
Mong được sống an lành.
16. Phàm chúng Thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đảnh lễ Pháp
Đã như thật xuất hiện
Mà Chư Thiên loài người
Thường cúng dường tôn trọng
Mong được sống an lành.
17. Phàm chúng Thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Xin đồng tâm hoan hỷ
Thành kính đảnh lễ Tăng
Đã như thật xuất hiện
Mà Chư Thiên, loài người
Thường cúng dường tôn trọng
Mong được sống an lành.

KINH ĐẠI PHƯỚC ĐỨC

Chính tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ khi Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ, tại Tu Viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị Thiên Giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của Thiên Giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ; vị Thiên Giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn Ngài bằng một bài kệ:

Nhiều Thiên Nhân thao thức
Muốn biết về Phước Đức
Để sống được an lành
Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy.

Sau đây là lời Đức Thế Tôn :

Nên tránh kẻ xấu ác
Hãy gần bậc hiền lành
Tôn kính bậc đáng kính
Là Phước Đức lớn nhất.

Sống trong môi trường tốt
Đã tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là Phước Đức lớn nhất.

Có học có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là Phước Đức lớn nhất.

Được phụng dưỡng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề an lạc
Là Phước Đức lớn nhất.

Sống ngay thẳng bố thí
Giúp quyến thuộc thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là Phước Đức lớn nhất.

Tránh không làm điều ác
Nên xa các tội lỗi
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là Phước Đức lớn nhất.

Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ việc học đạo
Là Phước Đức lớn nhất.

Biết kiên trì phục thiện
Thân cận bậc Thánh Hiền
Dự pháp đàm học hỏi
Là Phước Đức lớn nhất

Sống tinh cần tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết Bàn
Là Phước Đức lớn nhất.

Sống chung đụng nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
Sống hoàn toàn an tịnh
Là Phước Đức lớn nhất.

Cứ sống được như thế
Đi đâu cũng an lành
Tới đâu cũng hạnh phúc
Thật Phước Đức vô biên


KINH TỪ BI
Metta Sutta còn được dịch là Kinh Lòng Từ hay Kinh Tâm Từ, thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) của Tiểu Bộ Kinh
(Dịch giả : Thích Thiện Châu)

1. Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng ngay thẳng công minh
Nghe lời phải dịu hiền khiêm tốn.
2. Ưa thanh bần dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh chẳng mê tục lụy.
3. Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Đem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc.
4. Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống lớn to hoặc loại dài cao
Thân trung bình hoặc ngắn, nhỏ, thô.
5. Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Đã sanh rồi hoặc sắp sanh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc.
6.Với ai và bất luận ở đâu
Không lừa dối chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Đừng mưu toan gây khổ cho nhau.
7. Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như bể như non.
8. Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
Mở rộng lòng thương không giới hạn
Tầng trên, phía dưới và khoảng giữa
Không vuớng mắc, oán thù, ghét bỏ.
9. Khi đi, khi đứng, hoặc nằm ngồi
Hễ lúc nào tinh thần tỉnh táo
Phát triển luôn dòng chánh niệm này
Là lối sống đẹp cao nhất đời.
10. Đừng để lạc vào nơi mê tối
Đủ giới đức, trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Được như thế thoát khỏi luân hồi.

TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH:
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.
Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)
CÚNG NGỌ: (đại chúng đồng quỳ lên)
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật,
Thập-phương thế-giới diệc vô tỷ,
Thế-gian sở hữu ngã tận kiến
Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)
Nam-mô thường trụ thập phương Phật.
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật.
Nam-mô Thập-phương tam-thế nhứt-thiết chư Phật.
Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.
Nam-mô Già-Lam thánh chúng Bồ-tát.
Nam-mô Lịch-Ðại Tổ-sư Bồ-tát.
Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật, Bồ-tát.
Nam mô tát phạt đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạc ra, tam bạc ra hồng. (3x)
Nam mô tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3x)
Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Ðẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Ðắc vô-thượng Ba-la-mật.
Tam-đức lục-vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp-giới hữu-tình,
Phổ đồng cúng-dường.
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3x)
BÀI TÁN PHỔ CÚNG-DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam-lồ vị,
Lượng đẳng Tu-Di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ-vị biến hư-không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
Nam-mô Phổ-cúng-dường Bồ-tát.(3 lần)
Tứ sanh, cửu-hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn,
Bát nạn, tam-đồ cộng nhập Tỳ-lô tánh hải.
Cúng Phật dĩ nhật
Ðương nguyện chúng-sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư Phật Pháp.
TÁN PHẬT:
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 biến, niệm nhiều càng tốt)
Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại NguyệnvÐại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)
TỤNG SÁM PHÁT NGUYỆN: (có thể thay bất cứ bài sám nào muốn tụng)
Ðệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao tội-ác bởi lầm mê,
Ðắm trong sanh-tử đã bao lần,
Nay đến trước đài Vô-thượng giác:
Biển trần khổ lâu đời luân-lạc.
Với sanh-linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Ðàn con dại, từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật-Tổ soi đường dẫn bước,
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện.
Xin sám-hối để lòng thanh thoát.
Trí-huệ quang-minh như nhựt nguyệt
Từ-bi vô-lượng cứu quần-sanh,
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài: bờ giác không xa,
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác cho đời quang-đảng,
Ðem phúc lành gieo rắc phàm nhân,
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh
Ðể theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ,
Chúng con khổ nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời.
Phá si mê trí-huệ tuyệt-vời,
Con nhớ Ðức Di-Ðà Lạc-quốc
Phật A-Di-Ðà thân kim sắc
Tướng tốt quang-minh tự trang-nghiêm.
Năm Tu-Di uyển-chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô-số Phật
Vô-số Bồ-tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện-độ chúng-sanh
Chín phẩm sen-vàng lên giải-thoát
Quy, mạng lễ A-Di-Ðà Phật
Ở phương Tây thế-giới an lành
Con nay xin phát-nguyện vãng-sanh
Cúi xin đức Từ-Bi tiếp độ.
HỒI HƯỚNG:
Phúng kinh công đức, hạnh nhiệm mầu.
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Cầu cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.  
Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang
Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
PHỤC NGUYỆN:
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại chứng minh
Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh
Nam Mô Đại Thừa Vô Môn thị hiện tầm thanh cứu khổ linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh:
Kim thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng KINH CHÂU BÁU, KINH PHƯỚC ĐỨC, KINH TỪ BI chuyên vì kỳ nguyện:
Nguyện kỳ Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, Tăng Ni tín đồ tảo ly khổ hải.
Nguyện đại dịch sớm chấm dứt, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Nguyện hồi hướng quá cố, quá khứ đa sanh, thất thế phụ mẫu, đàn na tín chủ, sư trưởng lương bằng, cô hồn, âm hồn, chiến sĩ trận vong, đại dịch tử vong, đồng bào tử nạn, đẳng đẳng chư liệt vị, tiêu trừ nghiệp chướng, tùng tư nhập thánh siêu phàm, tự thử thừa ân giải thoát.
Hiện tiền: Song thân phụ mẫu, tín chủ đàn na, sư trưởng lương bằng, hiện thế phước thọ tăng long, một hậu đắc sanh Phật quốc.
Đệ tử chúng đẳng tội diệt phước sanh, tiến tu chánh pháp, trú dạ lục thời, thân tâm thường lạc.
Phổ nguyện:
Âm siêu dương thới 
Pháp giới chúng sanh
Tình dữ vô tình
Tề thành Phật đạo
Nam Mô A Di Đà Phật

TAM QUY Y:
Tự qui y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
HỒI HƯỚNG:
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!