Thứ Sáu, 22/05/2020 - Sám Hối Hồng Danh online lúc 8:30 tối