Thứ Tư, 31/01/2018 Sám hối Hồng Danh 8pm. Thứ Bảy, 03/02/2018: Khóa tu Niệm Phật 9:00am-->5:00pm