Thư Bảy, 06/04/2019 - Khóa tu Niệm Phật từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều