Thứ Bảy, 11/01/2020 - Khóa tu Niệm Phật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều