Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

NGHI THỨC PHÓNG SANH

phong sinh chim

TÁN DƯƠNG CHI

Dương chi tịnh thủy
Biến sái Tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

TỤNG DANH HIỆU PHẬT

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

LỜI CỦA PHẬT

(Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho chúng)

Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Các ngươi trước lòng trần tục lắm
Nên đời này chìm đắm sông mê
Tối tăm chẳng biết tu trì
Gây nên tội báo lại về mình mang
Sống đọa đày chết thường đau khổ
Lông, vảy, sừng có đở được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới vây tên bắn, lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khóc ai thương
Nằm trên tấm thớt là thường
Hồn còn phưởng phất nấu ran xoong rồi
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ơn Pháp mầu
Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Xong dốc lòng quy Pháp quy Tăng

Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh quy y Pháp
Chúng sanh quy y Tăng (3 lần)

Chúng sanh quy y Phật bất đọa địa ngục
Chúng sanh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ
Chúng sanh quy y Tăng bất đọa bàng sanh (3 lần)

Chúng sanh quy y Phật cảnh
Chúng sanh quy y Pháp cảnh
Chúng sanh quy y Tăng cảnh (3 lần)

Quy y rồi tội chướng sạch băng
Trí khôn sáng tỏa tưng bừng khắp nơi
Phát tâm tu sau rồi được phước
Về phương Tây sung sướng đời đời
Lên tòa sen báu thảnh thơi
Không hề lay chuyển an vui tháng ngày
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Nhất tâm cầu Phật độ chúng sanh
Cùng nhau dốc một lòng thành
Nguyện cho đều thoát khỏi vòng trầm luân

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát (3 lần) Ma Ha Tát

LỄ PHÓNG SANH

(Chủ lễ ra nơi chồ thả chim, cá, v.v…, lấy ly nước và bông đã làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v… để phóng sanh. Trước khi rảy nước, chủ lễ đọc bài kệ giải nghiệp)

KỆ GIẢI NGHIỆP

Hữu tình chúng bây túc nghiệp đa
Bởi thế đời nay đọa võng la
May gặp thiện duyên công đức lớn
Quy y Tam Bảo tội tiêu ma

Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (đọc 3 lần)

(Kế đế chủ lễ bắt đầu rảy nước phép lên đầu chim, cá, v.v… phóng sanh, đồng thời đọc Chú)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha (21 lần)

Chú Vãng Sanh: Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (21 lần)

(Kế đến, chủ lễ đọc chú Phóng Sanh, đồng thời mở lồng thả chim, cá, v.v… ra)

CHÚ PHÓNG SANH

Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến thất Phật Ca Sa,
Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,
Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.
Án Linh Cảm Ứng Tóa Ha (3 lần)

(Sau đó chủ lễ đọc tiếp bài kệ Công Đức Phóng Sanh)

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Hỡi loài bay, lặn, túc nghiệp đa
May mắn nhân duyên gặp chủ gia
Nay thả để ngươi được tự tại
Nguyện cho tín chủ phước hằng sa
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát (3 lần)

(Kế đến đọc bài Tán Phật và niệm Hồng danh A Di Đà và Thánh chúng, thỉnh vân tập đạo tràng, phóng quang gia bị cho các vật được phóng sanh “lần cuối”)

A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (10 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Phóng sanh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật Sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung
Cửu Phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng san
Giai cộng thành Phật Đạo ./.

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!