Thứ Bảy, 12/10/2019 - Khóa tu Niệm Phật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sám hối hồng danh 8 giờ tối

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết