Thú Bảy, 11/06/2016: Khoá tu Niệm Phât 8:30 sáng đến 4:30 chiều

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết