Tam thời hệ niệm Chủ Nhật 19/8/2018 từ 9 giờ sáng đến 6:30 chiều.

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết