Thứ Bảy, 22/9/2018 - Tết Trung Thu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết