Thứ Bảy, 13/10/2018 - Khóa tu.Niệm Phật

LỊCH TRÌNH/SCHEDULE


Lịch trình năm 2018


THƯỜNG LỆ:
Chủ Nhật hằng tuần (11:00am → 1:00pm): Lễ cầu nguyện, pháp thoại, cúng linh;
                                 (2:00 → 3:00pm): Lớp giáo lý căn bản;
                                 (3:00 → 5:00pm): Khóa thiền.
Thứ Hai hằng tuần (1:00 → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Thứ Tư hằng tuần (8:00→ 9:00pm): Lạy Vạn Phật.
Đêm Rằm hằng tháng (8:00pm → 9:15): Sám Hối Hồng Danh Chư Phật (có phục vụ thức ăn nhẹ).
Thứ Bảy tuần thứ 1, 2 hằng tháng (9:00am → 5:00pm): Khóa tu niệm Phật.
Thứ Bảy tuần thứ 3 hằng tháng (9:00am → 5:00pm): Khóa thiền.
Thứ Bảy tuần thứ 4 hằng tháng (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
THÁNG MỘT
Các ngày thứ Hai: 1, 8, 15, 22, 29 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ Năm, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 (8:00pm → 9:00pm): Lạy Vạn Phật
Thứ Hai, ngày 1 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Thứ Bảy ngày 06 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Thứ Bảy, ngày 13 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 20 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Bảy ngày 27 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Thứ Tư, ngày 31 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
THÁNG HAI
Các ngày thứ Hai: 5, 12, 19, 26 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ Năm: 1, 7, 8, 14, 21, 22, 28 (8:00pm → 9:00pm): Lạy Vạn Phật
Thứ Bảy, ngày 3 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Chủ Nhật, ngày 11: TAM THỜI HỆ NIỆM 9am→7pm, Cúng giỗ hội các hương linh ký tự tại chùa Giác Lâm 11:00am. 
Thứ Năm, ngày 15 (30 tháng Chạp Âm lịch): Sám hối cuối năm 8pm, Lễ giao thừa 11:30pm.
Thứ Sáu, ngày 16: Mùng Một Tết Cổ Truyền.
Chủ Nhật, ngày 18: ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN, CHÚC TẾT ĐẦU NĂM 10:30am
Thứ Bảy ngày 24 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Chủ Nhật, ngày 25: Đại lễ cầu an đầu năm.
THÁNG BA
Các ngày thứ Hai: 5, 12, 19, 26 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ Năm: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 (1:00pm → 5:00pm): Lạy Vạn Phật.
Thứ Sáu, ngày 2 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Chủ Nhật, ngày 4: Lễ Thượng Nguyên – Rằm Tháng Giêng.
Thứ Bảy, ngày 10 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 17 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Bảy, ngày 24 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Thứ Bảy, ngày 31 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
THÁNG TƯ
Các ngày thứ Hai: 2, 9, 16, 23, 30 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ Năm: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 (8:00pm → 9:00pm): Lạy Vạn Phật
Thứ Bảy, ngày 14 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 21 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Bảy, ngày 28 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Thứ Hai, ngày 30 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
THÁNG NĂM
Các ngày thứ Hai: 7, 14, 21, 28 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ N 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 (8:00pm → 9:00pm): Lạy Vạn Phật
Thứ Bảy, ngày 12 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 19 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai
Chủ Nhật, ngày 27: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.
Thứ Ba, ngày 29 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
THÁNG SÁU
Các ngày thứ Hai: 4, 11, 18, 25 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ Năm: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 (8:00pm → 9:00pm): Lạy Vạn Phật
Thứ Bảy, ngày 9 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 16 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Bảy, ngày 23 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Thứ Năm, ngày 28 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
THÁNG BẢY
Các ngày thứ Hai: 2, 9, 16, 23, 30 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư, thứ Năm, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 (8:00pm → 9:00pm): Lạy Vạn Phật
Thứ Bảy, ngày 14 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 21 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
Thứ Sáu, ngày 27 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Chủ Nhật, ngày 29: ĐẠI LỄ QUAN ÂM
THÁNG TÁM
Các ngày thứ Hai: 6, 13, 20, 27 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư: 1, 8, 15, 22, 29 (8:00pm → 9:00pm): Tụng kinh
Thứ Bảy, ngày 4 (9:00am → 2:00pm): Khóa tu tại Như Lai Thiền Đường, Lancaster
Thứ Bảy, ngày 11 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Chủ Nhật, ngày 19 (9:00am → 6:30pm): TAM THỜI HỆ NIỆM
Thứ Bảy, ngày 25 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Chủ Nhật, ngày 26: ĐẠI LỄ VU LAN
THÁNG CHÍN
Các ngày thứ Hai: 3, 10, 17, 24 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư: 5, 12, 19, 26 (8:00pm → 9:00pm): Tụng kinh
Thứ Bảy, ngày 8 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 15 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Bảy, ngày 22 (7:00pm → 9:00pm): Tết Trung Thu.
Thứ Hai, ngày 24 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Thứ Bảy, ngày 29 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
THÁNG MƯỜI
Các ngày thứ Hai: 1, 8, 15, 22, 29 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư: 3, 10, 17,  24, 31 (8:00pm → 9:00pm): Tụng kinh
Thứ Bảy, ngày 13 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 20 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Ba, ngày 23 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Thứ Bảy, ngày 27 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai
THÁNG MƯỜI MỘT
Các ngày thứ Hai: 5, 12, 19, 26 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư: 7, 14, 21, 28 (8:00pm → 9:00pm): Tụng kinh
Thứ Bảy, ngày 10 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Thứ Bảy, ngày 17 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu thiền.
Thứ Năm, ngày 22 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh.
Thứ Bảy, ngày 24 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.
THÁNG MƯỜI HAI
Các ngày thứ Hai: 3, 10, 17, 24, 31 (1:00pm → 5:00pm): Lớp giáo lý.
Các ngày thứ Tư: 5, 12, 19, 26 (8:00pm → 9:00pm): Tụng kinh
Thứ Bảy, ngày 8 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Niệm Phật.
Chủ Nhật, ngày 16: ĐẠI LÊ PHẬT A DI ĐÀ
Thứ Bảy, ngày 22 (9:00am → 5:00pm): Khóa tu Bát quan trai.

Thứ Sáu, ngày 21 (8:00pm → 9:15pm): Cúng Rằm, Lễ Sám Hối Hồng Danh

Lịch trình năm 2017
 
Tháng 1/2017 (Tháng12 Bính Thân)
 
Thứ Bảy, 01/07/2017 (10 Tháng Chạp Bính Thân): Khóa Tu Niệm Phật (8:30AM – 4:30PM)
Thứ Bảy, 01/21/2017 (24 Tháng Chạp Bính Thân): Khoá Tu Bát Quan Trai (8:30AM – 4:30PM)
Chủ Nhật, 01/22/2017 (25 Tết): Lễ Hiệp Kỵ (cúng giỗ hội) lúc 11 giờ trưa
Thứ Sáu,  01/27/2017 (30 Tết): Lễ Sám Hối lúc 8 giờ tối, Lễ Giao Thừa 12 giờ khuya
Thứ Bảy, 01/28/2017 (mùng 1 Tết): Lễ Vía Đức Phật Di Lặc và Lễ Khai Kinh Cầu An lúc 10 giờ sáng. Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Chủ Nhật, 01/29/2017 (mùng 2 Tết): ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM lúc 11 giờ trưa (đốt pháo mừng xuân, lì xì, phát lộc, chúc Tết đồng hương Phật tử). Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Thứ Hai, 01/30/2017 (Mùng 3 Tết): Lễ Khai Kinh Dược Sư lúc 7 giờ tối. Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
* Tmùng 3 Tết đến Rằm tháng Giêng vào mỗi buổi tối, từ 7:00pm đến 8:30pm do TT Thích Thiện Thái chủ lễ và hướng dẫn: Tụng Kinh và tu học cầu phước lành
 
Tháng 2/2017 (Tháng giệng Đinh Dậu)
 
Chủ Nhật, 02/05/2017 lúc 11 giờ (Mùng 9 tháng Giêng Đinh Dậu): Lễ Cúng Sao Giải Hạn
Thứ Bảy, 02/11/17 (15 tháng giêng Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM - 4: 30 PM) 
Chủ Nhật, 02/12/2017 lúc 11 giờ (16 tháng Giêng Đinh Dậu): Lễ cúng Rằm Thượng Nguyên

Thứ Bảy, 02/25/17 (29 tháng giêng Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 3/2017 (Tháng 2 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 03/11/17 (14 tháng 2 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 03/25/17 (28 tháng 2 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM - 4:30 PM)

Tháng 4/2017 (Tháng 3 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 04/15/17 (19 tháng 3 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 04/29/17 (4 tháng Tư Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 5/2017 (Tháng Tư Đinh Dậu) 
 
Chủ Nhật, 05/07/17 (12 Tháng Tư Đinh Dậu): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (11 giờ sáng)
Thứ Bảy, 05/13/17 (18 tháng Tư Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 05/27/17 (2 tháng 5 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM - 4:30 PM)

Tháng 6/2017 ( Tháng 5 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 06/10/17 (16 tháng 5 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 06/24/17 (mùng 1 tháng 6 Dinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 7/2017 ( Tháng 6 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 07/08/17 (15 tháng 6 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 07/09/17 (16 Tháng 06 Đinh Dậu): PHÁP HỘI QUAN ÂM (11 giờ sáng)
Thứ Bảy, 07/22/17 (29 tháng 06 Đinh Dậu) Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 07/23/17: đám giỗ Ni Sư Huệ Thái tịch ngày 24-06-Giáp Ngọ

Tháng 8/2017 (Tháng 6 Nhuận Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 08/12/17 (21 Tháng 6 nhuận Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 08/19/17 (5 tháng 7 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 08/27/17 (6 Tháng 7 Đinh Dậu): ĐẠI LỄ VU LAN (10:30 giờ sáng)

Tháng 9/2017 (Tháng 7 Đinh Dậu)

Thứ Bảy, 09/09/17 (19 Tháng 7 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Năm, 09/28/17 (9 Tháng 8 Đinh Dậu): Thầy Đồng Thành (7 PM - 9 PM)
Thứ Bảy, 09/30/17 (11 Tháng 8 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM - 4:30 PM)
Thứ Bảy, 09/30/17 (11 Tháng 8 Đinh Dậu): Thầy Đồng Thành (10 AM - 12 PM)
Thứ Bảy, 09/30/17 (11 Tháng 8 Đinh Dậu): Tết Trung Thu (7:00 PM - 9:00 PM)

Tháng 10/2017 (Tháng 8 Đinh Dậu)

Chủ Nhật, 10/08/2017: Đám giỗ Cô Diệu Nhã ̣̣mất ngày rằm tháng 8
Thứ Bảy, 10/14/17 (25 Tháng 8 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 10/15/17 (26 Tháng 8 Đinh Dậu): Thầy Phước Tiến (2 PM - 4 PM)

Tháng 11/2017 (Tháng 9 Đinh Dậu)
 
Chủ Nhật, 11/05/2017: Vía Quan Âm (19 Tháng 9 Đinh Dậu)
Thứ Bảy, 11/11/17 (23 Tháng 9 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 11/25/17 (8 Tháng 10 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 12/2017 (Tháng 10 Đinh Dậu)
 
Chủ Nhật, 12/03/17 (16 Tháng 10 Đinh Dậu): Cúng Rằm Hạ Ngươn (11 giờ sáng)
Thứ Bảy, 12/09/17 (22 Tháng 10 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 12/23/17 (06 Tháng 11 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 12/31/17 (14 tháng 11 Đinh Dậu): PHÁP HỘI A DI ĐÀ (11 giờ sáng)

Lịch trình năm 2016

THÁNG MỘT:

Thứ Bảy, 16/01/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 30/01/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

THÁNG HAI:

Chủ Nhật, 07/02/2016 (29 Tết): Lễ Hiệp Kỵ (Cúng giỗ hội) 11 giờ trưa
Chủ Nhật, 07/02/2016 (29 Tết):
                 .08 giờ tối: Lễ Sám Hối Hồng Danh
                 .12 giờ khuya: Lễ Giao Thừa
Thứ Hai, 08/02/2016 (Mùng 1 Tết):
                 .Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
                 .Lễ Khai Kinh Pháp Hoa 10 giờ sáng
Thứ Ba, 09/02/2016 (Mùng 2 Tết):
                 .Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
                 .Lễ Khai Kinh Dược Sư 10 giờ sáng  
Thứ Tư, 10/02/2016 (Mùng 3 Tết):  Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Chủ Nhật, 14/02/2016: (Mùng 7 Tết): Đại Lễ Đầu Năm
Chủ Nhật, 21/02/2016: (14 Tháng Giêng):
                  .Lễ cúng rằm Thượng Nguyên
                  .Cúng sao giải hạn
Thứ Bảy, 27/02/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

 THÁNG BA:

Thứ Bảy, 05/03/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 12/03/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 26/03/2016: Khoá tu Bát Quan Trai
Chủ Nhật, 27/03/2016: Lễ Vía Quán Âm

THÁNG TƯ: 

Thứ Bảy, 16/04/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 30/04/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

THÁNG NĂM:

Thứ Bảy, 14/05/2016: Khoá tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 22/05/2016: Đại Lễ Phật Đản
Thứ Bảy, 28/05/2016: Khoá tu Bát Quan Trai
Thứ Hai, 30/05/2016: Hành hương Lancaster

THÁNG SÁU:

Thứ Bảy, 11/06/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 18/06/2016: Thầy Trí Chơn hướng dẫn khoá tu, 8:30 sáng - 4:30 chiều
Chủ Nhật, 19/06/2016: Thầy Trí Chơn thuyết pháp, 10 giờ sáng và 2 giờ trưa
Thứ Bảy, 25/06/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

THÁNG BẢY:

Thứ Bảy, 9/07/2016: Khoá tu Niệm Phật, TT Thích Giác Đăng thuyết pháp 10 giờ sáng và 2 giờ trưa
Chủ Nhật, 24/07/2016: Đại Lễ Pháp Hội Quán Thế Âm
Thứ Bảy, 30/07/2016: Khoá tu Bát Quan Trai 


THÁNG TÁM:

Khóa tu Niệm Phật, 13/08/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Khóa tu Bát Quan Trai, 20/08/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều 
Thứ Năm, 26/08/2016: Đi Tàu cầu nguyện trên sông Delaware 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật - 26, 27, 28/08/2016: Đại Trai Đàn Chẩn Tế

THÁNG CHÍN:

Khóa tu Niệm Phật: 10/09/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
TT Thích Chân Tính, Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp thuyết giảng, Thứ năm 15/09/2016 8 giờ tối đến 9 giờ 30 tối 
Thứ Bảy, 17/09/2016: Tết Trung Thu 7 giờ tối
Khóa tu Bát Quan Trai, 24/09/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều  

THÁNG MƯỜI:

Khóa tu Niệm Phật: 15/10/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Khóa tu Bát Quan Trai, 29/10/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều  

THÁNG MƯỜI MỘT:

Khóa tu Niệm Phật: 12/11/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Chủ Nhật, 13/11/2016: Cúng Rằm Hạ Ngươn
Thứ Bảy, 19/11/2016: Khóa tu Niệm Phật do TT Thích Tịnh Giác hướng dẫn từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Chủ Nhật, 20/11/2016: TT Thích Tịnh Giác thuyết Pháp từ 8:30 sáng - 9:30 sáng;  1:30 trưa - 3:00 trưa
Thứ Bảy, 26/11/2016: Khoá tu Niệm Phật từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều   

THÁNG MƯỜI HAI:


* Thứ Bảy, 10/12/2016 - 8:30 sáng đến 4:30 chiều: Khoá tu Niệm Phật do ĐĐ Thích Chúc Độ đến từ chùa Đông Hưng, Virginia Beach hướng dẫn.
* Thứ Bảy-Chủ Nhật, 17-18/12/2016: Tu học tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều do ĐĐ Thích Pháp Uyển đến từ chùa Ba La Mật, Miami, Florida hướng dẫn.
* Chủ Nhật, 18/12/2016: Đại Lễ Pháp Hội Vía A Di Đà chính thức lúc 11 giờ sáng. Đại Lễ Hoa Đăng đốt nến cầu nguyện lúc 5 giờ chiều.
* Thứ Bảy, 24/12/2016: Tu học từ 9:00 sáng đến 4:30 chiều do TT Thích Thiện Thái, Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Phó Trụ Trì chùa Tịnh Luật Houston hướng dẫn. 

* Chủ Nhật, 25/12/2016: Tu học và khoá lễ chính thức từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều do TT Thích Thiện Thái hướng dẫn và chủ lễ.
* Chủ Nhật, 01/01/2017: Khoá lễ chính thức lúc 11 giờ do ĐĐ Thích Chúc Độ hướng dẫn.