Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

PHẬT LỊCH/CALENDAR

(Tính theo ngày Âm-lịch)

LỊCH NGÀY CHAY CHO NGƯỜI ĂN CHAY

Hai ngày: 115 AL hằng tháng.
Bốn ngày: 1, 14, 1530  AL hằng tháng.
Sáu ngày: 8, 14, 15, 23, 2930 AL hằng tháng.
Tám ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 2430 AL hằng tháng.
Mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 2930 AL hằng tháng.
Một tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 hay tháng 10 AL
Ba tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 AL
Bốn tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 AL
Trường chay: Quanh năm suốt tháng

LỊCH CÁC NGÀY LỄ LỚN

THÁNG GIÊNG:
01.- Vía đức Di-Lặc. 
THÁNG HAI:
08.- Vía Phật Thích-Ca xuất-gia. 
15.- Vía Phật Thích-Ca nhập-diệt. 
19.- Ngày Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-tát đản sanh. 
21.- Vía Ðức Phổ-Hiền Bồ-tát.
THÁNG BA:
16.- Vía Ðức Chuẩn-Ðề Bồ-tát.
THÁNG TƯ:
04.- Vía Ðức Văn-Thù Bồ-tát.
15.- Vía Phật Thích-Ca giáng-sanh.
20.- Bồ-tát Thích-Quảng-Ðức vị pháp thiêu thân (nhằm 11-06-1963).
THÁNG SÁU:
19.- Ngày Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-tát thành đạo.
THÁNG BẢY:
13.- Vía Ðức Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.
15.- Lễ Vu-Lan Bồn.
30.- Vía Ðức Ðịa-Tạng Bồ-tát.
THÁNG TÁM:
15.- Tết Trung Thu. 
THÁNG CHÍN:
19.- Ngày Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-tát xuất gia.
30.- Vía Phật Dược-Sư.
THÁNG MƯỜI MỘT:
17.- Vía Phật A-Di-Ðà.
THÁNG CHẠP:
08.- Vía Phật Thích-Ca thành đạo.