Tam Thời Hệ Niệm & Đại Lễ Phật A Di Đà 11/12/2022

LIÊN LẠC/CONTACT


Khi Gia Đình Có Tang, Người Nhà Cần Chuẩn Bị Những Gì?–Chùa Giác Lâm 

Chùa mở cửa chào đón khách thập phương từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.
Church is open everyday from 8 am to 5 pm to welcome everyone.

Khoá lễ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa mỗi Chủ Nhật (Zoom and Facebook trong mùa dịch)
Service is from 11 am to 1 pm  every Sunday (Zoom and Facebook during Covid-19)

Chùa có lớp Thiền mỗi Chủ Nhật từ 2:30 trưa đến 4:30 trưa (Zoom trong mùa dịch)
There is a meditation session from 2:30 pm to 4:30 pm on Sunday at the Main Hall (Zoom during Covid-19)

Địa chỉ chùa Giác Lâm / Church’s address
131 Nyack Avenue
Lansdowne, PA 19050, USA

Địa chỉ email của chùa Giác Lâm / Church's email address:
chuagiaclam@yahoo.com

Website:
chuagiaclam.org

Điện thoại của chùa Giác Lâm / Church’s phone number
(610) 626-8499/cell (215) 360-2171

Cố Vấn Tinh Thần
Thượng Toạ Thích Thiện Duyên Trú Trì Chùa Kim Quang Sacramento, California

Trú Xứ:
Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Chỉnh Đạo
Đại Đức Thích Huệ Hải

Ban Hộ Niệm / Religious Social Services
Diệu Sương (215) 360-2171
Khai Tuệ

Ban Hộ Trì Tam Bảo / Board of Directors
Hội trưởng / President
Mai Vo - Diệu Sương (215) 360-2171

Nội Vụ / Vice President-Internal Affairs
Anny Dang - Từ Bi Châu

Thư Ký / Secretary
Khanh Hua - Diệu Châu

Thủ Quỹ / Treasurer
Minh Nguyen - Từ Mẫn (610) 937-2187

Trưởng ban Nghi Lễ/ Head of Ceremony
Thung Nguyen  - Khai Tuệ

Trưởng ban Trai Soạn / Vegetarian Chief
Linh Tran - Nhật Xuân

Trưởng ban Bảo Trì/ Head of Maintenance
Dang Le - Nguyên Điền

Gia Đình Phật Tử / Buddhist Youth Group
Gia trưởng: Nguyễn Lợi
Liên Đoàn Trưởng: Binh Thai - Khai Tâm