Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

LIÊN LẠC/CONTACT


Khi Gia Đình Có Tang, Người Nhà Cần Chuẩn Bị Những Gì?–Chùa Giác Lâm 

Chùa mở cửa chào đón khách thập phương từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều mỗi ngày.
Church is open everyday from 8 am to 7 pm to welcome everyone.

Khoá lễ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa mỗi Chủ Nhật
Service is from 11 am to 1 pm  every Sunday

Sám hối hồng danh mỗi tháng ngày 14 và 29/30 âm lịch.
Repentance every 14 and 29/30 lunar month.

Khoá tu Niệm Phật Thứ Bảy giữa tháng 9am-4pm.
Khoá tu Bát Quan Trai Thứ Bảy cuối tháng 9am-4pm.

Pure Land Retreat 2nd Saturday of the month 9am-4pm.
Eight Precepts Retreat 4th Saturday of the month 9am-4pm


Chùa có lớp Thiền mỗi Thứ Hai  từ 7:30 tối trưa đến 9:00 tối qua Zoom 478 573 7740 Passcode: 2020
There is a meditation session every Monday from 7:30 pm to 9:00 pm on Sunday on Zoom 478 573 7740 Passcode: 2020

Địa chỉ chùa Giác Lâm / Church’s address
131 Nyack Avenue
Lansdowne, PA 19050, USA

Địa chỉ email của chùa Giác Lâm / Church's email address:
chuagiaclam@yahoo.com

Website:
chuagiaclam.org

Điện thoại của chùa Giác Lâm / Church’s phone number
(610) 626-8499/cell (215) 360-2171

Trú Xứ:
Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Chỉnh Đạo
Đại Đức Thích Huệ Hải

Ban Hộ Niệm / Religious Social Services
Diệu Sương (215) 360-2171
Khai Tuệ

Ban Hộ Trì Tam Bảo / Board of Directors
Hội trưởng / President
Mai Vo - Diệu Sương (215) 360-2171

Nội Vụ / Vice President-Internal Affairs
Anny Dang - Từ Bi Châu

Ngoại Vụ/ Vice President-External Affairs
Huy Nguyen - Tâm Hậu

Thư Ký / Secretary
Hanh Nguyen - Chúc Phúc

Thủ Quỹ / Treasurer
Minh Nguyen - Từ Mẫn (610) 937-2187

Trưởng ban Nghi Lễ/ Head of Ceremony
Kim Pham  - Tâm Ngộ

Trưởng ban Trai Soạn / Vegetarian Chief
Linh Tran - Nhật Xuân

Trưởng ban Bảo Trì/ Head of Maintenance
Dang Le - Nguyên Điền

Gia Đình Phật Tử / Buddhist Youth Group
Gia trưởng: Nguyễn Lợi
Liên Đoàn Trưởng: Binh Thai - Khai Tâm