Thứ Bảy, 12/10/2019 - Khóa tu Niệm Phật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sám hối hồng danh 8 giờ tối