Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

NGHI THỨC TỤNG NIỆM LỄ GIAO THỪA - TT Thích Nhật Tân soạn

clip_image001

Nghi Thức

Tụng Niệm

LỄ GIAO THỪA

CHÙA PHÁP QUANG

Trụ trì: TT Thích Nhật Tân

12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia

Tel: 61.7.33721113 ; 0402.442431

Website: www.phapquang.com.au ; Email: thnhattan@yahoo.com.au

&

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

Viện chủ: TT Thích Tâm Phương

Trụ trì: TT Thích Nguyên Tạng

105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060, Australia

Tel: 61.3.93573544 ; 0450.378867 ; 0412.794254

Website: www.quangduc.com ; Email: quangduc@quangduc.com

Ấn hành Tết Ất Mùi 2015

Phật Lịch 2559 - Việt Lịch 4884

***

NIỆM HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo Pháp mây hương
Ngát tỏa khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác.

KỲ NGUYỆN

Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ Giao Thừa Nguyên Đán minh niên, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường thập phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng minh gia hộ: pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, thiền môn nghiêm tịnh, hải Chúng an hòa, bách gia hộ Đạo, trăm họ quy y, phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện viên dung.

Ngưỡng nguyện, thượng chúc: Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, hiển phát Như Lai, hưng long Tam Bảo, phong điều vũ thuận, Quốc thới Dân an.

Phổ nguyện:

Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử, bá gia bá tánh, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, gia đình hưng thạnh, bửu quyến đoàn viên, Bồ Đề tâm tăng trưởng, Đạo nghiệp viên thành.

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, giai cộng thành Phật Đạo.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

TÁN PHẬT

Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví Đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa nhóm Chiên đàn
Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa
Lòng con kính ngưỡng thiết tha
Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng minh.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bài tựa CHÚ LĂNG NGHIÊM

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Tâm chánh định như như bất động
Phật Ba Thân nhân thế khó tìm
Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên
Vô minh dứt sạch chứng liền Pháp Thân
Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác
Độ chúng sinh như cát Sông Hằng
Thân tâm này nát như trần
Hồng Ân Chư Phật chút phần báo ân
Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh
Đời năm trược con xin vào trước
Một chúng sinh quả Phật chưa thành
Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn
Đại hùng Đại lực Đại từ bi
Giúp con dứt sạch si mê buồn phiền
Để sớm được lên miền Thượng giác
Ngồi Đạo tràng bát ngát Mười phương
Hư không có thể tiêu tan
Nguyện con kiên cố không hề lung lay

Nam Mô Thường Trụ mười phương Phật
Nam Mô Thường Trụ mười phương Pháp
Nam Mô Thường Trụ mười phương Tăng
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

Lúc bây giờ từ nhục kế của Phật, phóng ra một đạo hào quang trăm báu, với hoa sen ngàn cánh, trong mỗi hoa sen, có hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật, phóng ra mười đạo hào quang trăm báu, mỗi đạo hào quang, hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm sử, biến khắp cõi hư không, đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, một lòng lắng nghe Phật nói Thần chú:

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đo lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM DANH HIỆU PHẬT

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh
Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

SÁM NGUYỆN GIAO THỪA

Giao Thừa giây phút uy linh
Nguyện cầu Chư Phật chứng minh hộ trì
Nhân loại thấm nhuận từ bi
Thế giới hòa ái thiết thi Đạo mầu
Trên thời đền đáp Ân sâu 
Dưới thời tế độ hàm thâu muôn loài
Tiễn đưa năm cũ qua rồi
Đón mừng năm mới rạng soi gương lành
Thiện nghiệp nỗ lực tri hành
Ác nghiệp đoạn tuyệt tơ mành không vương
Giao Thừa Nguyên Đán niêm hương
Nguyện cầu muôn hướng ngàn phương thanh bình
Không còn khói lửa đao binh
Tiêu tan cừu hận bất bình can qua
Bất luận chủng tộc quốc gia
Bất luận oán kết trầm kha não lòng
Hận thù thù hận chất chồng
Từ Bi xóa sạch đẹp trong chan hòa
Bắc cầu Đạo Lý giao thoa
Chúng sinh thân thiện kết tòa sen tươi
Vị tha chín bỏ làm mười
Tự tu tự độ thời thời an khương
Thôn quê thành thị phố phường
Người người hoan hỷ thanh lương đậm đà
Chúc Mừng Năm Mới hoan ca
Tân Xuân Vạn Hạnh nhà nhà thơm hoa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Thu, Đông, Xuân, Hạ bốn mùa an vui
Thiên tai chấm dứt lở bồi
Hạn hán kết thúc, không thời nhiễu nhương
Cơm ngon gạo trắng ngát hương
Ấm no hạnh phúc tư lường muôn dân
Giàu nghèo san sẻ tương lân
Tình người nhân loại lượng phần thắm tô
Phân chia kỳ thị cuốn cờ
Văn minh chậm tiến trôi bờ cách ngăn
Nơi đâu cũng có trăng rằm
Đẩy đưa nguyệt khuyết nặng oằn mà chi
Đời người ngắn ngủi qua đi
Trăm năm thử hỏi đáng gì hay sao
Sống cho đạo đức thanh cao
Xấu xa ích kỷ đổ vào hố sâu
Lục độ vạn hạnh làm đầu
Cứu nhân độ thế là câu trau mình
Sống đời cống hiến hy sinh
Sống đời phụng sự quang minh tuyệt vời
Bảo ban con cháu nên người
Lục thân quyến thuộc mỉm cười an nhiên
Giao Thừa Nguyên Đán minh niên
Phật Từ gia hộ mọi miền trần gian
Năm châu bốn biển hòa vang
Chúng sinh quy hướng Đạo Vàng Pháp Vương
Nam Mô Tam Bảo mười phương

Chứng minh gia hộ cát tường lạc bang.

Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật
Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật
Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật.

GIAO THỪA QUY NGUYỆN

Đệ tử chúng con lòng thành kính
Trước Phật đài thiết lễ trang nghiêm
Cúng Giao Thừa Nguyên Đán minh niên
Nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ
Nén tâm hương chí thành hiển lộ
Dâng cúng dường Chư Phật mười phương
Chư Bồ Tát Thánh Chúng Long Thiên
Ứng Hóa Thân lai lâm chứng giám
Cõi Ta Bà trầm luân khổ nạn
Đã từ lâu vất vưởng lang thang
Nay chúng con nương Ánh Đạo Vàng
Nguyện Chư Phật thùy từ lân mẫn
Nước cành dương xóa tan nghiệp chướng
Thuyền Bát Nhã chuyên chở thanh lương
Vượt Lục Đạo chìm đắm tang thương
Thoát Tam Đồ hồi đầu Bỉ Ngạn
Một năm cũ oan khiên ta thán
Chất chồng cùng phiền trược đã qua
Vụng tu trì bỉ thử trầm kha
Vô minh phủ lầm đường lạc lối
Năm Mới đến cải tà quy hối
Thức tỉnh mau lửa cháy trên đầu
Kiếp con người cửa sổ bóng câu
Dìu dắt nhau trên đường hóa độ
Ta Bà khổ nguyền xin cứu khổ
Cứu chúng sinh thoát cảnh điêu linh
Hạnh Độ tha phụng hiến quên mình
Nguyện Tự độ chuyên cần tinh tấn
Phút thiêng liêng Giao Thừa Nguyên Đán
Xin kiền thiền đảnh lễ thập phương
Đấng Từ Nghiêm vô thượng Pháp Vương
Chư Bồ Tát Thánh Hiền vô lượng
Gia hộ cho muôn phương ngàn hướng
Khắp năm châu bốn biển an lành
Không nhiễu nhương tao loạn chiến tranh
Dứt nghiệt ngã thiên tai hạn hán
Xin trời yên mưa hòa gió thuận
Xin biển lặng sóng nước reo vang
Nơi nơi đều thịnh vượng an khang
Đâu đâu cũng no cơm ấm áo
Hỡi nhân loại sống trên thế giới
Biết thương yêu mở cửa từ tâm
Lấp hố thẳm phân biệt cách ngăn
Bắc nhịp cầu giao hòa thiện mỹ
Mọi quốc gia thông thương hiệp ý
Mọi chủng tộc thân ái tuyệt vời
Trao tin yêu trân trọng tình người
Hòa điệu sống cùng nhau xây dựng
Giao Thừa tất nhất tâm hồi hướng
Phật thân truyền nhựt nhựt tăng huy
Đại hải Chúng đức độ từ bi
Chúng sinh nhuận thanh lương pháp vũ
Hồi hướng khắp tứ sanh vạn loại
Đều hưởng nhờ vô lượng Phật ân
Phát Bồ Đề dưỡng tánh tu tâm
Tịnh giới đức tăng long phước huệ
Đoạn phàm trược hòa chơn tánh thể
Nhập Thánh Lưu độ tận chúng sinh
Phật Pháp Âm vô thượng uy linh
Đồng Giác ngộ chứng thành Phật quả.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát điệt tha, án khư khư, khư hê khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, ta phạ ha. (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Giao Thừa công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật Đạo.

PHỤC NGUYỆN

Giao Thừa năm mới, nghinh tiếp Tân Xuân, lễ Phật đầu năm, cung đón Bố Đại Hòa Thượng, Đức Phật Di Lặc hóa thân. Đệ tử chúng con một dạ chí thành quỳ trước Phật đài, kiền thiền dâng nén tâm hương cúng dường ba ngôi Tam Bảo.

Ngưỡng nguyện: cửa thiền thường nghiêm tịnh, tứ Chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa Pháp nhuần thắm gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình, phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!