Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH

phoquangphat

Nam Mô Phổ Quang Phật

NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH

(Toàn thể đồng đứng thẳng chắp tay, vị chủ lễ quỳ, cầm ba cây hương khấn nguyện)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

(Một tiếng chuông, đồng xá)

NGUYỆN SÁM

Tội từ Tâm khởi, từ Tâm sám
Tâm được Tịnh rồi, Tội cùng tiêu
Tội hết Tâm tịnh, thảy điều không
Như thế gọi là Chơn Sám Hối

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát

(Chuông, đồng xá)

NGUYỆN CẦU:

Hôm nay Ngày…. Tháng… Năm…

Đệ tử chúng con nguyện cầu Ngôi Tam Bảo Thường Trú trong mười phương, các Đức Phật, Chư Bồ Tát, cùng hết thảy Thánh Hiền, chứng minh gia hộ: Chúng con lâu đời lâu kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây, một dạ chí thành, cầu xin Sám hối. Nguyện nhờ oai đức Tam-Tôn, chúng con Tội diệt Phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng Chúng sinh trong pháp giới tăng tiến Bồ-Đề, trang nghiêm Phước Huệ, đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Một tiếng chuông, đồng xá. Vị Chủ Lễ đứng dậy, cắm hương lên lư, rồi toàn thể chắp tay đồng xướng)

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 
(Một tiếng chuông, đồng xá)

ĐẢNH LỄ:

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (Đồng lạy một lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo Chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (Đồng lạy một lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát. (Đồng lạy một lạy)

(Đứng dậy, vô chuông mõ và đồng tụng)

CÚNG DƯỜNG

Hương thơm vừa thắp trên đài
Xông lên chư Phật, trong ngoài đều nghe
Mây lành mỗi chốn được che
Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bác ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt ra phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lỵ, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra da, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (Tụng 7 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe biết chuyên trì tụng
Nguyện rõ Chơn Như, Pháp đứng đầu

SÁM HỐI HỒNG DANH

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)

Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)

Con nay phát tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (chuông)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (chuông)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (chuông)
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (chuông)

(Chủ lễ xướng trước, lạy; sau đó đại chúng đồng xướng, đồng lạy)

 1. Nam Mô Phổ Quang Phật.
 2. Nam Mô Phổ Minh Phật.
 3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
 4. Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
 5. Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.
 6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
 7. Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
 8. Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
 9. Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
 10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
 11. Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
 12. Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
 13. Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
 14. Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.
 15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
 16. Nam Mô Từ Tạng Phật.
 17. Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
 18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
 19. Nam Mô Thiện Ý Phật.
 20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
 21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.
 22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
 23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang  Phật.
 24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
 25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
 26. Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
 27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
 28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
 29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
 30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
 31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
 32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
 33. Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
 34. Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
 35. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
 36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
 37. Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
 38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
 39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
 40. Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.
 41. Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
 42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
 43. Nam Mô Tu Di Quang Phật.
 44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
 45. Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
 46. Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
 47. Nam Mô A Sơ Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
 48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
 49. Nam Mô Tài Quang Phật.
 50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
 51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
 52. Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.
 53. Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
 54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
 55. Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
 56. Nam Mô Bảo Quang Phật.
 57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
 58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
 59. Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
 60. Nam Mô Bảo Hoả Phật.
 61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
 62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
 63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
 64. Nam Mô Vô Cấu Phật.
 65. Nam Mô Ly Cấu Phật.
 66. Nam Mô Dũng Thí Phật.
 67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
 68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
 69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
 70. Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.
 71. Nam Mô Kiên Ðức Phật.
 72. Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
 73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
 74. Nam Mô Quang Ðức Phật.
 75. Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật
 76. Nam Mô Na La Diên Phật.
 77. Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.
 78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
 79. Nam Mô Tài Công Ðức Phật.
 80. Nam Mô Ðức Niệm Phật.
 81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
 82. Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
 83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
 84. Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
 85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
 86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
 87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
 88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

(Đồng xướng, đồng lạy)

89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

(Đồng tụng)

Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngũ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chỗ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (1 lạy)

Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô-thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (1 lạy)

1. Mười phương thế giới có không

Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng

Con nay ba nghiệp viên dung

Lễ khắp tất cả không trung một lòng.

2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông

Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai

Mỗi thân hiện khắp trần ai

Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)

3. Ở trong cõi phật hằng sa

Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh

Vô tận pháp giới tinh anh

Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.

4. Mỗi người tiếng giọng có phần

Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng

Tương lai mỗi kiếp tôn xưng

Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)

5. Tràng hoa tươi tốt muôn màu

Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay

Trang nghiêm thành kính xưa nay

Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.

6. Hương y có một không hai

Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi

Cao như quả núi tu di

Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.

7. Con nay mở rộng tâm hồn

Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu

Phổ Hiền nguyện lực rất sâu

Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai (1 lạy)

8. Xưa con tạo các nghiệp sai

Đều do ba độc họa tai nối liền

Từ thân miệng ý triền miên

Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)

9. Mười phương các loại đồng cư

Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa

Như Lai, Bồ Tát xa xưa

Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)

10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin

Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu

Chúng con kính thỉnh nguyện cầu

Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)

11. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn

Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu

Cữu trụ giáo hóa công phu

Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)

12. Cúng dường lễ tán ba phần

Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời

Tùy hỷ sám hối khắp nơi

Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)

13. Xin đem công đức nhiệm mầu

Hướng về thượng giới minh châu hiện bày

Tánh tướng Tam Bảo từ rày

Dung thông hai đế chờ ngày thành công.

14. Phước đức như nước biển đông

Con nay hồi hướng một lòng thanh cao

Thân khẩu ý nghiệp lao chao

Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.

15. Tất cả hoặc chướng từ nay

Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu

Mỗi niệm trí tuệ làm đầu

Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.

16. Hư không thế giới có sờn

Nghiệp và phiền não đều hườn hư không

Bổn pháp như thế dung thông

Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)

Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

(tiếp tụng)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bịnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí huệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đồng thành Phật đạo (đồng xá)

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Đệ tử thảy đều xin sám hối

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)

TÂM KINH

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Thuở đức Quán Tự Tại Bồ tát tu hành đã tiến sâu đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất cả khổ ách.

Này Thu tử! Cái có sắc tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tướng cũng chẳng khác với cái sắc; mà sắc tức là không, không tức là sắc, với thụ, tưởng, hành và thức này, nghĩa cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất! Cái ‘không tướng’của các pháp này, nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Thế nên trong chơn không nó không có: sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Tánh chơn không nó không có sáu căn nhập vào sáu trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu trần nhập với sáu căn là: sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong tánh chơn không nó không có nhãn giới ..., nhẫn đến không ý thức giới. Tánh chơn không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã hết; nhẫn đến nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chơn không nó không có: khổ, tập, diệt, đạo. Tánh chơn không nó không cần trí, cũng chẳng cần đắc gì.

Bởi vì không sở đắc, mới là Bồ tát, gọi đủ là Bồ Đề Tát Đõa, nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đạt qua bên ngàn giác kia. Vì nương nơi Bát Nhã để quán chiếu, nên tâm không quái ngại; bởi tâm chẳng ngần ngại, nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đảo mộng tưởng, rốt ráo quả Niết Bàn. Nguyên chư Phật cả ba đời, sở dĩ đắc quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây. Nên biết rằng, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, thật là: bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thật là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ não, chắc hẵn không dối.

Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Công đức sám hối khó nghĩ lường

Vô biên thắng phước đặng tỏ tường

Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới

Mau về cõi Phật thẳng một đường

Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ

Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ

Các vị Bồ tát nhiều vô số

Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo

Nguyện bao tội chướng được sám trừ

Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo

PHỤC NGUYỆN

Chư Phật chứng minh

Vạn linh gia hộ

Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.

Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.

Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

(đồng niệm)

Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(ba tiếng chuông, xá ba xá lui ra)

LỄ TẤT

Tượng của 89 Vị Phật:

http://www.thuongson.net/tuonghongdanh.htm

Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!