Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

images

Thích Thiện Trì dịch

Là đệ tử Phật

Ngày đêm thường phải chí tâm tụng niệm

Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân:

THỨ NHẤT GIÁC NGỘ

Thế gian vô thường

Cõi nước nguy biến

Bốn đại khổ không

Năm ấm vô ngã

Sanh diệt biến đổi

Giả dối vô chủ

Tâm là nguồn ác

Thân là rừng tội

Quán sát như vậy

Dần lìa sanh tử.

THỨ HAI GIÁC NGỘ

Muốn nhiều là khổ

Sanh tử nhọc nhằn

Từ tham muốn ra

Thiểu dục vô vi

Thân tâm tự tại

THỨ BA GIÁC NGỘ

Tâm không biết đủ

Chỉ vụ tham cầu

Tăng trưởng tội ác

Ngược lại Bồ Tát

Thường nghĩ biết đủ

An bần giữ đạo

Duy lấy trí huệ

Mà làm sự nghiệp

THỨ TƯ GIÁC NGỘ

Biếng nhác đọa lạc

Thường tu tinh tấn

Phá phiền não ác

Đánh dẹp bốn ma

Thoát ấm giới ngục

THỨ NĂM GIÁC NGỘ

Từ bi quảng đại

Cứu độ tất cả

Vì do ngu si

Nên bị sanh tử

Bồ Tát thường nghĩ

Học rộng biết nhiều

Tăng trưởng trí huệ

Thành tựu biện tài

Giáo hóa tất cả

Được đại lợi lạc

THỨ SÁU GIÁC NGỘ

Nghèo khổ đa oán

Ác duyên buộc ràng

Nên chỉ Bồ Tát

Thường tu bố thí

Bất kỳ oán thân

Điều nghĩ bình đẳng

Chẳng cần nghĩ đến

Những việc ác xưa

Cũng không có ý

Ghét bỏ người ác

THỨ BẢY GIÁC NGỘ

Năm dục chính là

Nguồn gốc tội lỗi

Nên tuy là người

Ở đời thế tục

Nhưng không đắm nhiễm

Theo những dục lạc

Thường nghĩ bình bát

Ba y ca sa

(Là Pháp của Phật)

Chí nguyện xuất gia

Sống hạnh thanh bạch

Một lòng giữ đạo

Hạnh nguyện cao xa

THỨ TÁM GIÁC NGỘ

Sanh tử thiêu đốt

Khổ não không lường

(Nên chỉ Bồ Tát)

Phát tâm rộng lớn

Cứu độ tất cả

Nguyện thay chúng sanh

Chịu vô lượng khổ

Để cho chúng sanh

Hoàn toàn an lạc

Tám điều trên đây

Chính là những việc

Chư Phật Bồ Tát

Các bậc Đại nhân

Tinh tấn hành đạo

Từ Bi, Trí Huệ

Nương thuyền Pháp thân

Đền bờ Niết Bàn,

Rồi lại trở vào

Cõi sanh tử này

Cứu độ chúng sanh

Thoát khỏi sanh tử

Đem tám điều trên

Mở bày chỉ dẫn

Cho các chúng sanh

Làm cho tất cả

Đều được biết rằng

Sanh tử đau khổ

Lìa bỏ năm dục

Chuyên tâm tu hành

Đúng theo chánh đạo

Nếu đệ tử Phật

Luôn luôn tâm niệm

Trong tám điều này

Diệt vô lượng tội

Tiến đến giác ngộ

Mau được thành Phật

Hằng dứt sanh tử

Thường trú an lạc.

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!