Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

Ph-t-d-n
NIỆM HƯƠNG
Tịnh Pháp-Giới Chân Ngôn
Án lam tóa ha. (3 lần)
Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn
Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ, truật độ hám. (3 lần)
CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tính làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật Từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.
(xá rồi đọc tiếp)
TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp Trời, Người,
Cha lành chung bốn loại,
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.
KỲ NGUYỆN
Hôm nay chính là ngày Đức Thế Tôn Từ Phụ Giáng Thê để hoá độ chúng sinh. Chúng con một dạ chí thành thiết lễ kỹ niệm cúng dường. Đồng kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp trong sạch, cúi đầu đảnh lễ, nguyện y theo lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh; quyết theo Phật Pháp làm lành, báo đền công ơn hoá độ, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sinh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sớm được chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.
Ngưỡng mong oai đức Tam Bảo từ bi gia hộ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
QUÁN TƯỞNG
(Đứng dậy cắm hương lên lư, rồi vị chủ lễ chấp tay đứng thẳng và niệm)
Phật, chúng sinh tính thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời,
Trước Bảo Tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
ĐẢNH LỄ
(Chủ lễ xá 3 xá, rồi đồng niệm)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
CHÚ ĐẠI BI
Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.  (3 lần)
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
KỆ MỞ KINH
Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu,
Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu.
Con nay nghe thấy xin vâng giữ
Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.
SÁM KHÁNH ĐẢN
Đệ tử hôm nay, gặp ngày Khánh Đản
Một dạ vui mừng, cúi đầu đảnh lễ,
Thập phương tam thế, Điều Ngự Như Lai,
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.
Chúng con cùng Pháp giới chúng sinh,
Bởi thiếu nhân lành, thẩy đều sa đọa;
Tham thân, chấp ngã, quên hẳn đường về,
Tình ái si mê, tù trong lục đạo,
Trăm dây phiền não, nghiệp báo khôn cùng.
Nay nhờ Phật Tổ năng nhân, rủ lòng lân mẩn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi, đêm dày tăm tối,
Đuốc tuệ rạng soi, nguyện cứu muôn loài,
Pháp dùng phương tiện, Sa-Bà thị hiện,
Thích chủng thọ sanh.
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.
Ba mươi hai tướng tốt,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh, tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tịnh thiền tọa,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục vô minh.
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thẩy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyện:
Dứt bỏ dục tình ngoan cố,
Học đòi đức tính quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành,
Từ bi gia hộ,
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh,
Chóng thành đạo quả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (30 lần)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ Tát (3 lần)
CÚNG NGỌ
(Quỳ xuống chắp tay)
CÚNG DƯỜNG
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật  
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ Tát
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)
Nam mô tô rô bà da, Đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, Bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)
Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền, Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn,
Linh kim thí giả.
Đắc Vô lượng Ba La Mật.
Tam đức, lục vị,
Cúng Phật, cập Tăng,
Pháp giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.
Án nga nga nẳng tam bà, Phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
TÁN CÚNG DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam lộ vị,
Lượng đẳng tu di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ vị biến hư không,
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.  (3 lần)
Thượng cúng dĩ nhật
Đương nguyện chúng sanh,
Sở tác giai biện,
Cụ chư Phật Pháp.
TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu sa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên qua hết thẩy khổ ách.
Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế!
Này ông Xá Lợi Tử! Tướng “KHÔNG” của mọi Pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt.
Cho nên trong “CHÂN KHÔNG” không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẵn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo vô thượng Chính Đẳng Chính Giác.
Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thẩy khổ, chân thực không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Liền nói ra bài chú ấy rằng:
“Yết đế, yết đế. Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế Bồ Đề tát bà ha”.
(1 lần, 3 tiếng chuông sang mõ)
CHÚ VÃNG SINH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha gia đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa đất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ sa bà hà (3 lần)
HỒI HƯỚNG
Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.
PHỤC NGUYỆN
(Chủ lễ)
TỰ QUY
(Tất cả đứng dậy và cùng lạy)
Con về nương tựa Phật rồi.
Cầu cho tất cả muôn loài chúng sinh.
Điều hiểu thấu rõ rành đạo cả,
Lòng Bồ-Đề mở rộng từ nay.
(1 lễ, 1 tiếng chuông)
Con về nương tựa Pháp rồi,
Cầu cho tất cả muôn loài chúng sinh.
Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận,
Trí Tuệ như biển lớn khôn lường.
(1 lễ, 1 tiếng chuông)
Con về nương tựa Tăng rồi,
Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh.
Tu sửa hết việc mình, việc chúng,
Không hề còn chút chướng ngại chi.
(1 lễ, 3 tiếng chuông)
HỒI HƯỚNG CHÚNG SINH
Cúi xin chư Phật, Thánh, Hiền,
Con xin đem hết mọi duyên phúc này,
Cầu cho con với muôn loài,
Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.
(1 vái rồi lần lượt lui ra)
LỄ MỘC DỤC (tẩy trần)
Ngã kim Quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh tịnh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Tỳ la thành lý bất tằng Sanh
Ta la thọ giang bất tằng diệt
Bất sanh bất diệt lão Cù Đàm
Nhãn trung Khán Kiến tùng thiêm tiết
Kim triêu chánh thị tứ ngoạt bát
Tịnh Phạn Vương Gia sanh Tất Đạt
Thủy thổ Cữu Long thiên ngoại lai
Bổng túc liên hoa tùng địa phát
Án mưu ni, mưu ni tam mưu ni tát phạ hạ (3 lần)
Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!