Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

NGHI THỨC CẦU AN

03042012 013

NGHI THỨC CẦU AN


NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
(Đèn, hương xong, đứng ngay ngắn, chắp tay, nhất tâm mật niệm)


TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Úm ta phạ bà phạ, truật đà, ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN NGÔN
Úm lam xóa ha (3 lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN
Úm ma ni bát minh hồng. (3 lần)

(Trì niệm mật chú xong, quỳ thẳng dâng hương và đọc bài tán hương, 3 tiếng chuông)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện xin khói hương này,
Như mây tỏa mười phương.
Trong vô biên cõi Phật,
Hóa vô lượng diệu hương,
Cúng dường ba ngôi báu,
Trang nghiêm cả mọi đường
Trọn vẹn Bồ tát đạo,
Thành tựu Như Lai hương.
(3 tiếng chuông)


(Niệm hương, tán hương rồi, đọc tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN
Nam mô Thường trụ Phật,
Nam mô Thường trụ Pháp,
Nam mô Thường trụ Tăng.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát: Đại bi, Đại danh xưng, cứu hộ khổ ách nạn. (1 tiếng chuông)


Nay đệ tử chúng con . . . (Người tụng có thể tự xướng tên mình)
Thành tâm tụng kinh chú:
Cầu an tăng phúc tuệ, (Nếu tụng kinh vào việc đảo bệnh thì đổi câu này là: “Mong bệnh chướng tiêu trừ”)
Cho Phật tử (tên là…)

Nguyện cứu khổ ách nạn.
Tâm từ bi lan tràn.
Ánh tịnh minh tỏa khắp,
Màn si ám tiêu tan.

Ngài mong muốn chúng sinh :
Khỏi bệnh não, độc hại.
Nơi con mong Ngài lại,
Cho yên vui mãi mãi.

Con nay cung kính lễ:
Bậc: “Nghe danh cứu khổ ”.
Con nay tự quy y,
Đấng Cha Lành muôn thuở.

Con mong Bồ Tát lại,
Khỏi ba độc nguy kịch;
Cho con đời nay vui,
Sau đây vào viên tịch.

Nguyện chúng sinh ba cõi;
Giải thoát mọi khổ não;
Hữu tình và vô tình,
Đều trọn thành Phật đạo. (3 tiếng chuông)


SÁM HỐI
Chúng con xin dốc lòng sám hối:

Xưa kia con gây bao ác nghiệp,
Đều vì vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Hết thảy con nay xin sám hối. (3 tiếng chuông)

Quy mệnh đấng Đại Giác,
Diệu pháp, Bồ Tát Tăng.
Con đem ba nghiệp tịnh,

Ân cần cung kính lễ:
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 chuông, 1 lễ)


Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật, Cực Lạc Gáo chủ A Di Đà Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. (1 chuông, 1 lễ)

Nam mô Đại từ, Đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát,  Thanh Tịnh Đại hải chúng Bồ Tát.(3 chuông, 1 lễ)

CHÚ ĐẠI BI
Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lượt, 1 tiếng chuông)

TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa đốt,
Cõi Phật thơm lây,
Chư Phật bốn biển đều xa hay.
Thấu tâm thành này,
Chư Phật hiện thân ngay.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 chuông)

KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu,
Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu.
Con nay nghe, thấy xin vâng giữ,
Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 chuông)

Nam mô Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần, 3 chuông)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

... Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy, chễ áo vai hữu, chắp tay hướng lên bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì được tên là Quán Thế Âm? ” (chuông)


Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sinh chịu mọi khổ não, nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, tức thì Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát giọng tiếng kêu cầu ấy, độ cho họ đều được giải thoát. (chuông)


- Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa dữ, do nhờ sức uy thần của Bồ Tát, lửa không cháy được.

- Nếu ai bị nước lớn cuốn trôi, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, liền được gặp chỗ cạn.

- Nếu có trăm nghìn vạn ức chúng sinh vì tìm những thứ quý báu: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu nên vào trong bể cả; giả sử bị gió bão thổi bạt thuyền bè, trôi giạt vào đất nước của quỷ La sát. Trong đó, dù rằng chỉ có một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả những người ấy đều được giải thoát nạn quỉ La sát.

Bởi nhân duyên ấy nên có danh hiệu là “ Quán Thế Âm”. (chuông)


- Nếu lại có người sắp bị sát hại, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thời dao gậy của người cầm định sát hại ấy liền gẫy từng đoạn, mà được giải thoát.

- Nếu quỉ Dạ Soa, La sát đầy dẫy trong tam thiên đại thiên quốc độ muốn đến quấy hại người, nhưng nghe thấy những người ở đây xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, những quỉ dữ ấy còn không dám dùng con mắt dữ tợn trông họ, huống là còn dám làm hại.

- Ví lại có người, hoặc có tội, hoặc không tội, bị gông cùm xiềng xích; trăng trói thân mình, nếu người ấy xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, các thứ gông cùm, xiềng xích kia đều dứt tung và liền được giải thoát.

- Nếu những oán tặc đầy dẫy trong tam thiên đại thiên quốc độ, có một thương chủ dẫn các lái buôn, đem theo nhiều của báu ngang qua đường hiểm, trong đó có một người xướng lên rằng: "Các Thiện nam tử ! Các bạn đừng nên sợ hãi, các bạn phải nên một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát ấy thường đem pháp vô úy thí cho chúng sinh, nếu các bạn xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, sẽ được giải thoát nạn oán tặc nầy!”. Các người lái buôn nghe theo đều cất tiếng niệm: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”. Vì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát liền được giải thoát.

Ông Vô tận Ý! Sức uy thần của đại Bồ Tát Quán Thế Âm lớm lao như thế! (chuông)


- Nếu có chúng sinh nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát ” liền khỏi được nghiệp tham dục.

- Nếu chúng sinh nhiều sự sân hận, thường cung kính niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát” liền khỏi được nghiệp sân hận.

- Nếu chúng sinh nhiều sự si mê thường cung kính niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát” liền khỏi được nghiệp si mê.

Ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán Thế Âm có những sức uy thần lớn lao, làm nhiều sự lợi ích cho chúng sinh như thế . Vì vậy, chúng sinh thường nên tâm niệm. (chuông)


- Nếu có nữ nhân, giả sử muốn cầu con trai, lễ bái cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm, liền sinh con trai phúc đức, trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, liền sinh con gái có tướng đoan chính; vì trước đã trồng cõi đức, nên được mọi người kính mến.

Ông Vô Tận Ý ! Bồ Tát Quán Thế Âm có sức uy thần như thế! (chuông)


- Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, phúc ấy không mất. Vì vậy, chúng sinh đều nên thụ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm! (chuông)


Ông Vô Tận Ý! Nếu có người thụ trì danh tự của sáu mươi hai ức Hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường mọi sự ăn uống, quần áo, đồ nằm, thuốc thang, vậy ý ông nghĩ sao: Công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy có nhiều không?

Bồ Tát Vô Tận Ý bạch: “Lạy đức Thế Tôn! Công đức ấy rất nhiều”.

Đức Phật nói: “Nếu lại có người thụ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến chỉ lễ bái, cúng dàng trong một lúc, phúc đức của hai người ấy bằng nhau không khác, trong trăm nghìn vạn ức kiếp không thể cùng tận.
Ông Vô Tận Ý! Thụ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được vô lượng vô biên lợi ích phúc đức như thế! (chuông)


Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao dạo qua thế giới Sa bà này? Tại sao Bồ Tát vì chúng sinh thuyết pháp? Và sức phương tiện của Bồ Tát dùng trong những sự ấy thế nào?”
Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: “Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh trong quốc độ nào nên dùng thân Phật mà họ được độ, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Bích Chi Phật mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Bích Chi Phật, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Thanh Văn mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Thanh Văn, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Phạm Vương mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Phạm Vương, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Đế Thích mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Đế Thích, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Tự Tại thiên mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Tự Tại thiên, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Đại Tự Tại thiên mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Đại Tự Tại thiên, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Thiên Đại Tướng Quân mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Tỳ Sa Môn mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Sa Môn, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Tiểu Vương mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Trưởng Giả mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Trưởng Giả, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Cư Sĩ mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Cư Sĩ, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Tể Quan mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Tể Quan, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Bà La Môn mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân phụ nữ của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ của những bậc ấy, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân đồng nam, đồng nữ mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân đồng nam, đồng nữ, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng những thân: Thiên, Long, Dạ Soa, Càn thát Bà, A tu La, Ca lâu La, Khẩn na La, Ma hầu la già, Nhân và Phi nhân mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện ra những thân ấy, vì họ nói pháp.

Nơi nên dùng thân Chấp Kim Cương thần họ được độ, Bồ Tát liền hiện thân Chấp Kim Cương Thần, vì họ nói pháp. (chuông)


Ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức, dùng mọi thân hình, dạo các quốc độ, độ thoát chúng sinh như thế. Vì vậy các ông phải nên một lòng cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm!

Đại Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong lúc tai nạn sợ hãi cấp bách, hay ban cho sự “vô úy”, nên thế giới Sa bà này đều gọi Bồ Tát là bậc “Thí Vô úy”. (chuông)


Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Con nay xin cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm!”

Bạch rồi, Bồ Tát Vô Tận Ý liền cổi chuỗi ngọc bằng các châu báu, giá trị trăm nghìn lạng vàng đeo trên cổ, đem cúng Bồ Tát Quán Thế Âm mà bạch rằng: “Xin Nhân giả nhận cho chuỗi ngọc bằng trân bảo pháp thí này!”

Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: “Xin Nhân giả mẫn niệm chúng tôi mà nhận cho chuỗi ngọc này!”

Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Ông nên mẫn miệm đến Bồ Tát Vô Tận Ý cùng tứ chúng và Thiên, Long, Dạ Soa, Càn thát Bà, A tu La, Ca lâu La, Khẩn na La, Ma hầu la Già, Nhân và Phi nhân này mà nhận cho chuỗi ngọc ấy”.

Tức thời, Bồ Tát Quán Thế Âm thương hàng tứ chúng cùng Thiên, Long ... nhân, phi nhân, nhận chuỗi ngọc ấy, rồi chia làm hai phần: một phần dâng lên đức Phật Thích Ca Mưu Ni, một phần dâng lên đức Phật Đa Bảo trong bảo tháp.

Ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán Thế Âm có thần lực tự tại, dạo khắp thế giới Sa bà như thế! (chuông)


Lúc đó, Bồ Tát Vô Tận Ý đọc bài kệ hỏi Phật rằng: (chuông)


- Thế Tôn đủ diệu tướng, 
Nay con xin hỏi lại :
Phật tử nhân duyên gì,
Tên là Quán Thế Âm? (chuông)
Kệ đáp Vô tận Ý: "Ông nghe Quán Âm hạnh,
Ứng hiện khéo mọi phương.
Nguyện rộng sâu như bể,
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn;
Hầu hơn nghìn ức Phật,
Phát nguyện lớn thanh tịnh.

Tôi nói qua ông rõ: Nghe tên cùng thấy thân;
Tâm niệm chẳng luống qua
Hay diệt khổ mọi cõi. (chuông)


Ví người sinh lòng hại,
Đẩy xuống hầm lửa lớn,
Nhờ sức niệm Quán Âm
Hầm lửa biền thành ao.

Hoặc trôi giạt biển lớn
Bị nạn: Quỷ, cá, rồng;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Sóng cuộn không chìm được,

Hoặc ở ngọn Tu di,
Bị người xô đẩy xuống;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Như vầng nhật treo không.

Hoặc bị kẻ ác đuổi,
Ngã vập núi kim cương;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Không tổn đến mảy lông.

Hoặc gặp oán tặc vây,
Chúng cầm dao toan hại:
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Chúng liền khởi từ tâm.

Mắc khổ nạn vương pháp,
Khi gia hình sắp chết;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Dao liền gãy từng đoạn.

Hoặc bị tù, xiềng xích,
Tay chân bị gông cùm;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Xổ tung, được giải thoát.

Bị nguyền rủa, thuốc độc.
Muốn ngầm hại thân mình;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Trở lại hại người chủ.

Hoặc gặp La sát dữ,
Các quỷ, các rồng độc;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Tức thời không dám hại.

Nếu thú dữ vây quanh,
Nanh vuốt nhọn đáng sợ;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Vội chạy khắp mọi phương,

Bị rắn rết, bọ cạp,
Hơi độc phun khói lửa,
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Theo tiếng tự lánh đi.

Mây tuôn, nổi sấm sét,
Xối mưa đá, mưa to;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Ứng thời được tiêu tán.

Chúng sinh bị khốn ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán Âm diệu trí lực,
Hay cứu đời thoát khổ.

Đầy đủ sức thần thông,
Rộng tu trí phương tiện;
Các quốc độ mười phương,
Không đâu chẳng hiện thân.

Các loài trong đường ác,
Địa ngục, quỷ, súc sinh;
Khổ: sinh, già, ốm, chết,
Dần dần đều diệt hết. (chuông)


Chân quán, thanh tịnh quán,
Quảng đại trí tuệ quán;
Bi quán cùng từ quán,
Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng,

Hào quang tịnh không nhơ
Tuệ nhật phá tối tăm,
Hay dẹp tai gió lửa;
Soi sáng khắp thế gian.

Bi thể răn như sấm, Từ ý nhiệm dường mây;
Rưới mưa pháp cam lộ,
Dứt trừ lửa phiền não.

Kiện tụng tới cửa quan,
Sợ hãi trong quân trận;
Nhờ sức niệm Quán Âm,
Mọi oán đều lui tan.

Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải triều âm;
Hơn âm thanh của đời,
Vì vậy nên thường niệm.
Niệm niệm chớ sinh nghi,

Quán Thế Âm: tịnh thánh;
Trong khổ não, tử ách,
Ngài làm nơi nương cậy.
Đủ hết thảy công đức,
Mắt Từ trông chúng sinh;
Phúc như bể không lường,
Vì vậy nên đỉnh lễ. (chuông)


Bấy giờ, Bồ tát Trì Địa liền từ tòa ngồi đứng dậy đến trước Phật, bạch rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Nếu có chúng sinh nào nghe nói về nghiệp tự tại, sức thần thông phổ môn thị hiện trong phẩm Quán Thế Âm Bồ tát này nên biết công đức người ấy không ít!”. (chuông)


Khi đức Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có tám vạn bốn nghìn chúng sinh đều phát tâm vô đẳng, vô thượng chính đẳng chính giác. (3 tiếng chuông)


CÚNG NGỌ
(Quỳ xuống chắp tay)


CÚNG DƯỜNG
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ Tát

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần hoặc 7 lần)

Nam mô tô rô bà da, Đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, Bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền, Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn,
Linh kim thí giả đắc.
Vô lượng Ba La Mật.
Tam đức, lục vị,
Cúng Phật, cập Tăng,
Pháp giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.

Án nga nga nẳng tam bà, Phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

TÁN CÚNG DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam lộ vị,
Lượng đẳng tu di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ vị biến hư không,
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát. (3 lần)

Thượng cúng dĩ nhật
Đương nguyện chúng sanh,
Sở tác giai biện,
Cụ chư Phật Pháp.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố,đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)


TRÌ NIỆM
Nam mô thập phương thường trụ Phật (3 lần) (1 chuông)
Nam mô thập phương thường trụ Pháp (3 lần) (1 chuông)
Nam mô thập phương thường trụ Tăng (3 lần) (1 chuông)
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) (1 chuông)
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) (1 chuông)
Nam mô Di Lặc Tôn Phật (3 lần) (1 chuông)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần hay 1 tràng) (3 chuông)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) (1 chuông)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần) (3 chuông)


(Niệm danh hiệu xong, đứng thẳng, chắp tay, tán lễ Quán Âm thệ nguyện)


THẬP NHỊ NGUYỆN
1. Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại,
Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện,
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại,
Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


3. Nam mô trụ Ta Bà, U Minh giới,
Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái,
Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


5. Nam mô thanh tịnh bình, thùy dương liễu
Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


6. Nam mô đại từ bi, năng hỷ xả,
Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại,
Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


8. Nam mô vọng Nam nham, cầu lễ bái,
Quán Âm Như Lai gìa tỏa giải thoát nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


9. Nam mô tạo Pháp thuyền, du khổ hải
Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái
Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (1 chuông)


11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới
Quán Âm Như Lai Di Ðà thọ ký nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ)  (1 chuông)


12. Nam mô đoan nghiêm thân, vô tỷ trại,
Quán Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.
Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lễ) (3 chuông)


Kính lễ Quán Âm Đại bi chủ,
Nguyện lực rộng sâu thân tướng đẹp.
Nay con phát thệ và quy y,
Nguyện ứng theo tâm đều viên mãn.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng biết hết mọi pháp. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được trí tuệ nhãn. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng độ mọi chúng sinh. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được thiện phương tiện. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng chở thuyền bát nhã. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm vượt được bể khổ. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng được giới, định, đạo. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm lên non Niết Bàn. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng ở nhà vô vi. (1 lễ) (1 chuông)


Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tính. (1 lễ) (3 chuông)


(đọc tiếp bài phát nguyện):


BÀI PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
Đệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao tội-ác bởi lầm mê,
Đắm trong sanh-tử đã bao lần,
Nay đến trước đài Vô-thượng giác

Biển trần khổ lâu đời luân-lạc
Với sinh linh vô số điêu tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than
Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại, từ lâu vất vưởng
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Xin hướng về núp bóng từ quang
Lạy Phật-Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược
Vì tham, sân, si, mạn gây nên
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện
Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí Phật quang-minh như nhật nguyệt
Từ-bi vô-lượng cứu quần-sanh
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
Nương thuyền từ vượt bể ái hà
Nhớ lời Ngài: "Bờ giác không xa"
Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác cho đời quang-đãng
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành
Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ

Chúng con khổ nguyện xin tự độ
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời
Phá si mê trí tuệ sáng ngời
Con quyết hướng lên đài giác ngộ.

Hư không kia có ngày sụp đổ,
Lòng thề nguyền hằng nhớ đinh ninh;
Đệ tử và tất cả chúng sinh.
Đồng phát nguyện viên thành Phật đạo.

HỒI HƯỚNG
Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

LỄ TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lễ) (chuông)


Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lễ) (chuông)


Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ) (3 chuông)


(Đứng thẳng, chắp tay đọc)
Hòa nam Thánh-chúng.

(Xá 1 xá rồi đọc tiếp):

Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sinh,
Đều trọn thành Phật đạo.

(Xá 3 xá rồi lui ra).
Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!