Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

CÔNG PHU KHUYA – Theo Nghi thức Vạn Phật Thánh Thành

l3

Nam-mô Lăng-nghiêm Hội-thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu,
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng,
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân,
Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương,
Hoàn độ như thị hằng sa chúng,
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân,
Phục thỉnh thế tôn vị chứng minh,
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,
Như nhất chúng sinh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê hoàn,
Đại hùng đại lực đại từ bi,
Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng,
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước ca ra tâm vô động chuyển.

Nam mô thường trú thập phương Phật,
Nam mô thường trú thập phương Pháp,
Nam mô thường trú thập phương Tăng,
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm,
Nam mô Quan Thế Âm bồ tát,
Nam mô Kim Cang Tạng bồ tát.

Nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hoá Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái kim bảo, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như-Lai, tuyên thuyết thần chú:

  ĐỆ NHỨT

 1. Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa.
 2. Nam mô tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.
 3. Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.
 4. Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà, cu tri nẩm.
 5. Ta xá ra bà, ca tăng già nẩm.
 6. Nam mô Lô kê A-la-hán đa nẩm.
 7. Nam mô tô lô đa ba na nẩm.
 8. Nam mô ta yết rị đà già di nẩm.
 9. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm.
 10. Tam miệu già bà ra để ba đa na nẩm.
 11. Nam mô đề bà ly sắc nỏa.
 12. Nam mô tát đà da tỳ địa da đà ra ly sắc nỏa.
 13. Xá ba noa yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm.
 14. Nam mô bạt ra ha ma ni.
 15. Nam mô nhơn đà ra da.
 16. Nam mô bà già bà đế
 17. Lô đà ra da.
 18. Ô ma bát đế,
 19. Ta hê dạ da.
 20. Nam mô bà già bà đế.
 21. Na ra dả noa da.
 22. Bàn giá ma-ha tam mộ đà ra.
 23. Nam mô tất yết rị đa da.
 24. Nam mô bà già bà đế,
 25. Ma ha ca ra da.
 26. Địa rị bác lặc na già ra.
 27. Tỳ đà ra ba noa ca ra da.
 28. A địa mục đế.
 29. Thi ma xá na, nê bà tất nê.
 30. Ma đát rị già noa.
 31. Nam mô tất yết rị đa da.
 32. Nam mô bà già bà đế.
 33. Đa tha già đa câu ra da.
 34. Nam mô bát đầu ma câu ra da.
 35. Nam mô bạc xà ra câu ra da.
 36. Nam mô ma ni câu ra da.
 37. Nam mô già xà câu ra gia,
 38. Nam mô bà già bà đế,
 39. Đế rị trà du ra tây na,
 40. Ba ra ha ra noa ra xà da,
 41. Đa tha già đa da.
 42. Nam mô bà già bà đế.
 43. Nam mô A di đa bà da,
 44. Đa tha dà đa da,
 45. A ra ha đế,
 46. Tam miệu tam-bồ-đà da.
 47. Nam mô bà già bà đế,
 48. A sô bệ da,
 49. Đa tha già đa da,
 50. A ra ha đế,
 51. Tam-miệu tam-bồ-đà da.
 52. Nam mô bà già bà đế,
 53. Bệ xa xà da, câu lô phệ trụ rị da,
 54. Bát ra bà ra xà da,
 55. Đa tha già đa da.
 56. Nam mô bà già bà đế,
 57. Tam bổ sư bí đa,
 58. Tát lân nại ra lặc xà da,
 59. Đa tha già đa da,
 60. A ra ha đế,
 61. Tam-miệu tam-bồ-đa da.
 62. Nam mô bà già bà đế,
 63. Xá kê dã mẫu na duệ,
 64. Đa tha già đa da,
 65. A ra ha đế,
 66. Tam-miệu tam-bồ-đa da.
 67. Nam mô bà già bà đế,
 68. Lặc đát na kê đô ra xà da,
 69. Đa tha già đa da,
 70. A ra ha đế,
 71. Tam-miệu tam-bồ-đà da,
 72. Đế biều, nam mô tát yết rị đa,
 73. Ế đàm bà giá bà đa,
 74. Tát đác tha già đô sắc ni sam,
 75. Tát đác đa bát đác lam.
 76. Nam mô a bà ra thị đam,
 77. Bác ra đế dương kỳ ra,
 78. Tát ra bà bộ đa yết ra ha,
 79. Ni yết ra ha yết ca ra ha ni,
 80. Bạt ra bí địa da sất đà nể,
 81. A ca ra mật rị trụ,
 82. Bát rị đát ra da nảnh yết rị,
 83. Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni,
 84. Tát ra bà đột sắc tra
 85. Đột tất phạp bát na nể phạt ra ni,
 86. Giả đô ra thất đế nẫm,
 87. Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà,
 88. Tỳ đa băng ta na yết rị,
 89. A sắc tra băng xá đế nẩm,
 90. Na xoa sát đác ra nhã xà,
 91. Ba ra tát đà na yết rị,
 92. A sắc tra nẩm,
 93. Ma ha yết ra ha nhã xà,
 94. Tỳ đa băng tát na yết rị,
 95. Tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà,
 96. Hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni,
 97. Bí sa xá tất đác ra,
 98. A kiết ni ô đà ca ra nhã xà,
 99. A bát ra thị đa câu ra
 100. Ma ha bác ra chiến trì,
 101. Ma ha điệp đa,
 102. Ma ha đế xà,
 103. Ma ha thuế đa xà bà ra,
 104. Ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể,A rị da đa ra,
 105. Tỳ rị câu tri,
 106. Thệ bà tỳ xà da,
 107. Bạt xà ra ma lễ để,
 108. Tỳ xá lô đa,
 109. Bột đằng dõng ca,
 110. Bạt xà ra chế hắc na a giá,
 111. Ma ra chế bà bát ra chất đa,
 112. Bạt xà ra thiện trì,
 113. Tỳ xá ra giá,
 114. Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa,
 115. Tô ma lô ba,
 116. Ma ha thuế đa,
 117. A rị da đa ra,
 118. Ma ha bà ra a bác ra,
 119. Bạt xà ra thương yết ra chế bà,
 120. Bạt xà ra câu ma rị,
 121. Câu lam đà rị,
 122. Bạt xà ra hắt tát đa giá
 123. Tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca,
 124. Khuất tô mẫu bà yết ra đá na,
 125. Bệ lô giá na câu rị da,
 126. Dạ ra thố sắc ni sam,
 127. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá,
 128. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà,
 129. Lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá,
 130. Thuế đa giá ca ma ra
 131. Sát xa thi ba ra bà,
 132. Ế đế di đế,
 133. Mẫu đà ra yết noa,
 134. Ta bệ ra sám,
 135. Quật phạm đô,
 136. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

  ĐỆ NHỊ

 137. Ô hồng,
 138. Rị sắc yết noa,
 139. Bác lặc xá tất đa,
 140. Tát đác tha già đô sắc ni sam.
 141. Hổ hồng,
 142. Đô lô ung
 143. Chiêm bà na.
 144. Hổ hồng,
 145. Đô lô ung
 146. Tất đam bà na.
 147. Hổ hồng,
 148. Đô lô ung
 149. Ba ra sắc địa da tam bác xoa noa yết ra.
 150. Hổ hồng,
 151. Đô lô ung,
 152. Tát bà dược xoa hắt ra sát ta,
 153. Yết ra ha nhã xà,
 154. Tỳ đằng băng tát na yết ra.
 155. Hổ hồng,
 156. Đô lô ung,
 157. Giả đô ra thi đế nẫm,
 158. Yết ra ha ta ha tát ra nẩm,
 159. Tỳ đằng băng tát na ra.
 160. Hổ hồng,
 161. Đô lô ung,
 162. Ra xoa,
 163. Bà già phạm
 164. Tát đác tha già đô sắc ni sam,
 165. Ba ra điểm xà kiết rị,
 166. Ma ha ta ha tát ra,
 167. Bột thọ ta ha tát ra thất rị sa,
 168. Câu tri ta ha tát nê đế lệ,
 169. A tệ đề thị bà rị đa,
 170. Tra tra anh ca
 171. Ma ha bạt xà lô đà ra,
 172. Đế rị bồ bà na,
 173. Man trà ra,
 174. Ô hồng,
 175. Ta tất đế bạt bà đô,
 176. Mạ mạ
 177. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

  ĐỆ TAM

 178. Ra xà bà dạ,
 179. Chủ ra bạt dạ,
 180. A kỳ ni bà dạ,
 181. Ô đà ca bà dạ,
 182. Tỳ xa bà dạ,
 183. Xá tát đa ra bà dạ,
 184. Bà ra chước yết ra bà dạ,
 185. Đột sắc xoa bà dạ,
 186. A xá nể bà dạ,
 187. A ca ra mật rị trụ bà dạ,
 188. Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ,
 189. Ô ra ca bà đa bà dạ,
 190. Lặc xà đàn trà bà dạ,
 191. Na già bà dạ,
 192. Tỳ điều đát bà dạ,
 193. Tô ba ra noa bà dạ,
 194. Dược xoa yết ra ha,
 195. Ra xoa tư yết ra ha,
 196. Tất rị đa yết ra ha,
 197. Tỳ xá giá yết ra ha,
 198. Bộ đa yết ra ha,
 199. Cưu bàn trà yết ra ha,
 200. Bổ đơn na yết ra ha,
 201. Ca tra bổ đơn na yết ra ha,
 202. Tất kiền độ yết ra ha,
 203. A bá tất ma ra yết ra ha,
 204. Ô đàn ma đà yết ra ha,
 205. Xa dạ yết ra ha,
 206. Hê rị bà đế yết ra ha,
 207. Xả đa ha rị nẩm,
 208. Yết bà ha rị nẩm,
 209. Lô địa ra ha rị nẩm,
 210. Mang ta ha rị nẩm,
 211. Mê đà ha rị nẩm,
 212. Ma xà ha rị nẩm,
 213. Xà đa ha rị nữ,
 214. Thị tỷ đa ha rị nẩm,
 215. Tỳ đa ha rị nẩm,
 216. Bà đa ha rị nẩm,
 217. A du dá ha rị nữ,
 218. Chất đa ha rị nữ,
 219. Đế sam tát bệ sam,
 220. Tát bà yết ra ha nẩm,
 221. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 222. Kê ra dạ di,
 223. Ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm,
 224. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 225. Kê ra dạ di,
 226. Trà diễn ni hất rị đởm,
 227. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 228. Kê ra dạ di,
 229. Ma ha bát du bát đác dạ,
 230. Lô đà ra hất rị đởm,
 231. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 232. Kê ra dạ di,
 233. Na ra dạ noa hất rị đởm,
 234. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 235. Kê ra dạ di,
 236. Đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm,
 237. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 238. Kê ra dạ di,
 239. Ma ha ca ra ma đác rị già noa hất ri đởm,
 240. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 241. Kê ra dạ di,
 242. Ca ba rị ca hất rị đởm,
 243. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 244. Kê ra dạ di,
 245. Xà dạ yết ra, ma độ yết ra
 246. Tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm,
 247. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 248. Kê ra dạ di,
 249. Giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm,
 250. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 251. Kê ra dạ di,
 252. Tỳ rị dương hất rị tri,
 253. Nan đà kê sa ra dà noa bác đế,
 254. Sách hê dạ hất rị đởm,
 255. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 256. Kê ra dạ di,
 257. Na yết na xá ra ba noa hất rị đởm,
 258. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 259. Kê ra dạ di,
 260. A-la-hán hất rị đởm,
 261. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 262. Kê ra dạ di,
 263. Tỳ đa ra già hất rị đởm,
 264. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di,
 265. Kê ra dạ di,
 266. Bạt xà ra ba nể,
 267. Câu hê dạ, câu hê dạ
 268. Ca địa bát đế hất rị đởm,
 269. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di
 270. Kê ra dạ di,
 271. Ra xoa võng,
 272. Bà dà phạm,
 273. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

  ĐỆ TỨ

 274. Bà dà phạm,
 275. Tát đác đa bát đác ra,
 276. Nam-mô tý đô đế,
 277. A tất đa na ra lặc ca,
 278. Ba ra bà tất phổ tra,
 279. Tỳ ca tát đát đa bát đế rị,
 280. Thập Phật ra thập Phật ra,
 281. Đà ra đà ra,
 282. Tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà.
 283. Hổ hồng.
 284. Hổ hồng,
 285. Phấn tra,
 286. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra,
 287. Ta ha,
 288. Hê hê phấn,
 289. A mâu ca da phấn,
 290. A ba ra đề ha da phấn,
 291. Ba ra bà ra đà phấn,
 292. A tố ra tỳ đà ra ba ca phấn,
 293. Tát bà đề bệ tệ phấn,
 294. Tát bà na già tệ phấn,
 295. Tát bà dược xoa tệ phấn,
 296. Tát bà kiền thát bà tệ phấn,
 297. Tát bà bổ đơn na tệ phấn,
 298. Ca tra bổ đơn na tệ phấn,
 299. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn,
 300. Tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn,
 301. Tát bà thập bà lê tệ phấn,
 302. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn,
 303. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn,
 304. Tát bà địa đế kê tệ phấn,
 305. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn,
 306. Tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn,
 307. Xà dạ yết ra ma độ yết ra,
 308. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn;
 309. Tỳ địa dạ giá lê tệ phấn,
 310. Giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn,
 311. Bạt xà ra câu ma rị,
 312. Tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn,
 313. Ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn,
 314. Bạt xà ra thương yết ra dạ,
 315. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn,
 316. Ma ha ca ra dạ,
 317. Ma ha mạt đát rị ca noa.
 318. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn,
 319. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn,
 320. Bột ra ha mâu ni duệ phấn,
 321. A kỳ ni duệ phấn,
 322. Ma ha yết rị duệ phấn,
 323. Yết ra đàn trì duệ phấn,
 324. Miệc đát rị duệ phấn,
 325. Lao đát rị duệ phấn,
 326. Giá văn trà duệ phấn,
 327. Yết la ra đát rị duệ phấn,
 328. Ca bát rị duệ phấn,
 329. A địa mục chất đa ca thi ma xá na,
 330. Bà tư nể duệ phấn,
 331. Diễn kiết chất,
 332. Tát đỏa bà tỏa,
 333. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

  ĐỆ NGŨ

 334. Đột sắc tra chất đa,
 335. A mạt đát rị chất đa,
 336. Ô xà ha ra,
 337. Dà ba ha ra,
 338. Lô địa ra ha ra,
 339. Ta bà ha ra,
 340. Ma xà ha ra,
 341. Xà đa ha ra,
 342. Thị tỷ đa ha ra,
 343. Bạt lược dạ ha ra,
 344. Kiền đà ha ra,
 345. Bố sử ba ha ra,
 346. Phả ra ha ra,
 347. Bà tỏa ha ra,
 348. Bác ba chất đa,
 349. Đột sắc tra chất đa,
 350. Lao đà ra chất đa,
 351. Dược xoa yết ra ha,
 352. Ra sát ta yết ra ha,
 353. Bế lệ đa yết ra ha,
 354. Tỳ xá giá yết ra ha,
 355. Bộ đa yết ra ha,
 356. Cưu bàn trà yết ra ha,
 357. Tất kiền đà yết ra ha,
 358. Ô đát ma đà yết ra ha,
 359. Xa dạ yết ra ha,
 360. A bá tất ma ra yết ra ha,
 361. Trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha,
 362. Rị Phật đế yết ra ha,
 363. Xà di ca yết ra ha,
 364. Xá câu ni yết ra ha,
 365. Lao đà ra nan địa ca yết ra ha,
 366. A lam bà yết ra ha,
 367. Kiền độ ba ni yết ra ha,
 368. Thập Phật ra yên ca hê ca,
 369. Trị đế dược ca,
 370. Đát lệ đế dược ca,
 371. Giả đột thác ca,
 372. Ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra,
 373. Bạt để ca,
 374. Tỷ để ca,
 375. Thất lệ sắc mật ca,
 376. Ta nể bát để ca,
 377. Tát bà thập phạt ra,
 378. Thất lô kiết đế,
 379. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm,
 380. A ỷ lô kiềm,
 381. Mục khê lô kiềm,
 382. Yết rị đột lô kiềm,
 383. Yết ra ha yết lam,
 384. Yết noa du lam,
 385. Đản đa du lam,
 386. Hất rị dạ du lam,
 387. Mạt mạ du lam,
 388. Bạt rị thất bà du lam,
 389. Tỷ lật sắc tra du lam,
 390. Ô đà ra du lam,
 391. Yết tri du lam,
 392. Bạt tất đế du lam,
 393. Ô lô du lam,
 394. Thường già du lam,
 395. Hắc tất đa du lam,
 396. Bạt đà du lam,
 397. Ta phòng án già bát ra trượng già du lam,
 398. Bộ đa tỷ đa trà,
 399. Trà kỳ ni thập bà ra,
 400. Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ,
 401. Tát bát lô ha lăng già,
 402. Du sa đát ra, ta na yết ra,
 403. Tỳ sa dụ ca,
 404. A kỳ ni ô đà ca,
 405. Mạt ra bệ ra kiến đa ra,
 406. A ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca,
 407. Địa lật lặc tra,
 408. Tỷ rị sắc chất ca,
 409. Tát bà na câu ra,
 410. Tứ dẫn già tệ, yết ra rị dược xoa đác ra sô,
 411. Mạt ra thị, phệ đế sam ta bệ sam,
 412. Tất đát đa bát đát ra,
 413. Ma ha bạt xà lô sắc ni sam,
 414. Ma ha bác lặc trượng kỳ lam,
 415. Dạ ba đột đà xá dụ xà na,
 416. Biện đát lệ noa,
 417. Tỳ đà da bàn đàm ca lô di,
 418. Đế thù bàn đàm ca lô di,
 419. Bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di,
 420. Đát điệc tha.
 421. Án, (đoạn chót)
 422. A na lệ,
 423. Tỳ xá đề,
 424. Bệ ra bạt xà ra đà rị,
 425. Bàn đà bàn đà nể,
 426. Bạt xà ra bán ni phấn.
 427. Hổ hồng, đô lô ung phấn,
 428. Ta bà ha. (đoạn chót, tụng 3 lần)

Chú Đại-Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bác ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt ra phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lỵ, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra da, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Thập Chú:

1- Như-ý Bảo Luân-Vương Đà-la-Ni:

Nam mô Phật đà da.
Nam mô Đạt-ma-da.
Nam mô Tăng-dà-da.

Nam mô Quán-Tự-Tại Bồ-Tát ma-ha-tát, cụ đại-bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng.

2- Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú:

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẫm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3- Công-Đức Bảo Sơn Thần Chú:

Nam mô Phật-Đà-Da.
Nam mô Đạt-Ma-Da.
Nam mô Tăng-Dà-Da.

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

4- Phật Mẫu Chuẩn-Đề Thần Chú:

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn-Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam miệu tam-bồ-đề, câu chi nẩm đát điệt tha.

Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề ta bà ha.

5- Thánh Vô-Lượng-Thọ Quyết-Định Quang-Minh-Vương Đà-La-Ni:

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

6- Dược-Sư Quán-Đảnh Chơn-Ngôn:

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lu rô thích lưu ly, bát lặc bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam mộ đà da, Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

7- Quán-Âm Linh-Cảm Chơn-Ngôn:

Án, ma ni bát di hồng, ma hắc nghê nha nạp, tích đô đạt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc ri tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

8- Thất Phật Diệt-Tội Chơn-Ngôn:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chân lăng càng đế, ta bà ha.

9- Vãng-Sanh Tịnh-Độ Thần-Chú:

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

10- Thiên Tiên Nữ Chú:

Nam mô Phật-Đà.
Nam mô Đạt-Mạ.
Nam mô Tăng-Dà.

Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nễ ba ra, ba nễ tát rị phạt lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha đậu, đà-la-ni.

Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa Tâm-Kinh

Quán-tự-tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-Bàn. Tam-thế, chư Phật y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát bà ha.

Ma-ha Bát-nhã Ba la-mật-đa. (3 lần)

Dược Sư Tán

Dược sư Như Lai Lưu Ly Quang,
Diệm võng trang nghiêm vô đẳng luân,
Vô biên hạnh nguyện lợi hữu tình,
Các toại sở cầu giai bất thối.

Nam Mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ PHẬT. (nhiễu Phật 3 vòng)

DƯỢC SƯ NHƯ LAI… (trở về  chỗ cho đến người cuối cùng vào chỗ)

NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT. (3 lần)
NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT. (3 lần)
NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT. (3 lần)

Phổ Hiền Tán

Nhất giả, lễ kính chư Phật.
Nhị giả, xưng tán Như Lai.
Tam giả, quảng tu cúng dường.
Tứ giả, sám hối nghiệp chướng.
Ngũ giả, tùy hỷ công đức.
Lục giả, thỉnh chuyển pháp luân.
Thất giả, thỉnh Phật trụ thế.
Bát giả, thường tùy Phật học.
Cửu giả, hằng thuận chúng sanh.
Thập giả, phổ giai hồi hướng.

Thập phương tam thế nhất thiết Phật

Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Tứ sanh cữu hữu
Đồng đăng hoa tạng huyền môn
Bát nạn tam đồ
Cộng phập tỳ lô tánh hải.

Tam quy y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-tuệ như hải. (1 lạy) 
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Hòa Nam Thánh Chúng

Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Phật-Đà.
Nam mô Đạt-Mạ.
Nam mô Tăng-Dà.

Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nễ ba ra, ba nễ tát rị phạt lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha đậu, đà-la-ni. (3 lần)

Vi Đà Tán

Vi Đà Thiên Tướng
Bồ Tát Hóa Thân
Ủng Hộ Phật Pháp Thệ Hoằng Thâm
Bảo Xử Trấn Ma Quân
Công Đức Nan Luân
Kỳ Đảo Phó Quần Tâm

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Lễ Tổ

Đảnh Lễ: Chân Như Đường Thượng, Thượng Hư Hạ Vân, Giới Nguyên Hòa Thượng. (3 lần)
Đảnh Lễ: Tam Duyên Đường Thượng, Thượng Thường Hạ Trí, Lão Hòa Thượng. (3 lần)
Đảnh Lễ: Tam Duyên Đường Thượng, Thượng Thường Hạ Nhân, Lão Hòa Thượng. (3 lần)
Đảnh Lễ: Vạn Phật Đường Thượng, Thượng Tuyên Hạ Hóa, Lão Hòa Thượng. (3 lần)
Đảnh Lễ: Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Nhất Thiết Chư Vị Tổ Sư. (3 lần)

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!