Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

NGHI THỨC TỤNG NIỆM LỄ PHẬT ĐẢN–TT Thích Nhật Tân soạn


image

NIỆM HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo Pháp mây hương
Ngát tỏa khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác.


KỲ NGUYỆN...
TÁN PHẬT

Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví Đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.


ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)


TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa nhóm Chiên đàn
Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa
Lòng con kính ngưỡng thiết tha
Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng minh.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

SÁM KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Khánh Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh Hiền Tăng
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Bởi thiếu duyên lành
Thảy đều sa đọa
Tham thân chấp ngã
Quên hẳn đường về

Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân
Dũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sinh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh
Tìm lối xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghinh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyền:
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh
Chóng thành Đạo Cả.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần)

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Bài tụng
Cuộc Đời Đức Phật

Hoa Vô Ưu bừng nở
Mừng đón Phật ra đời
Rằm tháng Tư rực rỡ
Vừa nắng rạng ban mai

Ca Tỳ La phương đài
Lâm Tỳ Ni trổi nhạc
Ngàn hoa kết lối hài
Ngàn hương bay ngào ngạt

Giáng Trần đi bảy bước
Từng bước nở hoa sen
Pháp giới đã lên đèn
Phá tan màn tăm tối

Mười phương như mở hội
Ba cõi đều hoan ca
Hướng về cõi Ta Bà
Mừng Thế Tôn giáng thế

Tại Ca Tỳ La Vệ
Dòng Thích chủng thọ sanh
Ma Da ứng điềm lành
Phạn Vương đức vô lượng

Tất Đạt băm hai tướng
Tám mươi vẻ bao dung
Diện mạo bậc phi thường
A Tư Đà nức nở

Cả hoàng cung lo sợ
Đạo sĩ thưa mấy lời
Thái tử đang nằm nôi
Nhân gian mấy khi được

Tôi chân thành báo trước
Thái Tử nếu ở đời
Làm vua hơn các vua
Xuất gia thành chánh giác

Thời gian trôi thấm thoát
Đã đến tuổi thanh xuân
Phụ Vương vẫn lo thầm
Tìm sợi tơ vương lại

Gia Du tuyệt thế ấy
Tài sắc vẹn sánh đôi
Xây giấc mộng chung đời
Mai sau còn kế nghiệp

Gia Du nồng giấc điệp
La Hầu gối vòng tay
Vương thành đang ngủ say
Thái Tử tung gót vó

Sa Nặc thầm lệ nhỏ
Bên dòng A Nô Ma
Tất Đạt quyết xuất gia
Tầm cho ra ánh đạo

Xa hoàng thành huyên náo
Xa vợ đẹp con thơ
Xa ngọc ngà châu báu
Xa nhung lụa mộng mơ

Sa Nặc ơi đừng chờ
Giờ đi, ta đã quyết
Đây nhung bào kiếm tiết
Đây mái tóc xuân xanh

Ngươi hãy mang về thành
Tâu Phụ Hoàng tường tận
Gia Du ơi, toàn nguyện
Hầu La con, hoàng nhi

Vì sinh tử ta đi
Vì chúng sinh ta cứu
Khi đạo mầu thành tựu
Thì ta mới trở về

Còn nếu vẫn si mê
Thì ta như không có
Vô minh phủ tứ bề
Hạnh nguyền còn bỏ ngõ

Đời như căn gác trọ
Vùi dập tựa mây bay
Không lẽ ta ngủ say
Lặn chìm trong sinh tử

Tử sinh con đường dữ
Ta quyết chí lên đường
Từ ngày đó phong sương
Gối mình trên tuyết phủ

Sáu năm trường không đủ
Đạo lý vẫn xa mờ
Thân tàn tạ xác xơ
Đạt Đa thay cách lại

Không e dè ái ngại
Đón ly sữa chăn cừu
Dòng máu nóng luân lưu
Dòng tâm tư sống dậy

Ni Liên Thuyền sóng đẩy
Cầm bình bát thả sông
Thành đạo hãy ngược dòng
Buông trôi thì cuốn mất

Lành thay lời chơn thật
Bình bát chẳng xoay chiều
Báo hiệu đạo cao siêu
Đã gần trong gang tấc

Tất Bát La bảy thất
Ngài nhập định tham thiền
Dứt giả huyễn đảo điên
Đạo Bồ Đề chứng đắc

Nhiệm mầu thay không sắc
Huyền vi thay sắc không
Tử sinh giờ im bặt
Luân hồi tựa ngân sương

Hoa Chân Lý trổ bông
Hoa Từ Bi bừng nở
Tâm nguyện lực thêm hồng
Ánh Đạo Vàng rạng rỡ

Lục thông đã khai mở
Khắp ba cõi hiển bày
Mười phương đều tỏ ngộ
Đạo giải thoát là đây

Đâu lo gì quá khứ
Đâu ngại gì tương lai
Mọi chúng sinh từ nay
Dứt trầm luân sinh tử

Còn nghiệp còn sinh tử
Hết nghiệp hết tử sinh
Chư Phật với chúng sinh
Đồng cùng chung Tánh Giác

Đạt hay là không đạt
Đều do tự chính mình
Ngọc sáng tựa quang minh
Ai tu đều được sáng

Phật tâm nay tỏ rạng
Phật tánh tựa trăng rằm
Ròng rã bốn lăm năm
Ngài vân du hóa độ

Tùy căn cơ trình độ
Tùy mọi giới sang hèn
Dùng trí tuệ khơi đèn
Dùng cam lồ hóa chuyển

Mở đầu từ Lộc Uyển
Kết thúc tại Ta La
Hàng xuất gia tại gia
Nương về vô số lượng

Đấng Pháp Vương vô thượng
Soi chiếu khắp mười phương
Đều theo bước lên đường
Đức Thích Ca chơn chánh

Xe pháp luân chuyển bánh
Thuyền bát nhã thênh thang
Đường thánh đạo huy hoàng
Đức từ bi thấm nhuận

Ba tàng Kinh Luật Luận
Là Pháp Bảo nhiệm mầu
Không cao thấp cạn sâu
Biết tu đều tỏ ngộ

Ưu Ba Ly nghèo khổ
Bàn Đặc tựa cán mai
Tinh thông như các Ngài
A Nan, Mục Liên Tử

Biết tu thì một chữ
Đạo nhất như không đường
Mê hoặc lý giải suông
Lại càng xa đạo lý

Đường tu không địa vị
Dù vua chúa quan quân
Hay lê thứ bình dân
Cũng đều tu được cả

Đó mới là đạo cả
Đó mới là cao siêu
Bình dị nhưng nhiệm mầu
Như đèn tâm tự sáng

Chúng sinh đều quy mạng
Trên cổ xe Ba Thừa
Như từng một cơn mưa
Cũng là Mưa Pháp Hội

Cây lớn nhỏ đều gội
Hay ao lạch sông hồ
Hay biển rộng đồng khô
Đều nhờ cơn mưa vậy

Bình minh đã thức dậy
Bóng tối đã tan đi
Đó là đạo huyền vi
Đó là đường chánh pháp

Dòng thời gian chuyển đạp
Đã tám mươi tuổi già
Đức Từ Phụ Thích Ca
Sắc thân giờ đã yếu

Các con ơi, nên hiểu !
Có sắc phải có không
Ta đã mượn sắc không
Nay về không sắc vậy

Bóng vô thường đưa đẩy
Xây xát mọi bóng hình
Có hình phải bỏ hình
Sắc thân ta đâu khác

Các con ơi, Bờ Giác !
Bờ Giác cạnh bến mê
Cả hai nẻo cùng về
Chơn thường lạc ngã tịnh

Các con ơi, bình tĩnh !
Đừng sầu não kêu ca
Nay ta tuổi yếu già
Các con đều khôn lớn

Đừng khóc thương đau đớn
Đó là lẽ thường tình
Có tử phải có sinh
Tử sinh như huyễn mộng

Cuộc đời và sự sống
Chúng con đã hiểu rồi
Canh tàn dạ thức thôi
Nhớ Phật ân biển thệ

Dù Thế Tôn nói thế !
Chúng con vẫn nghe đau
Dù cho mọi sắc màu
Biến đi màu sắc vậy

Dù chúng con đã thấy !
Đường sinh tử xưa nay
Nhưng nắm lại vòng tay
Vòng tay giờ đã mất

Dù chúng con thấy Phật !
Nay Phật nhập diệt rồi
Chúng con cũng diệt thôi
Cỡi đôi bờ sinh diệt

Dù chúng con đã biết !
Khắp pháp giới ba ngàn
Đã thấm nhuận Đạo Vàng
Nhưng lòng đau quặn thắt

Chúng sinh có nước mắt
Nhờ nước mắt chúng sinh
Làm sáng thức hữu tình
Thành nước Từ Bi lớn

Nguyện nước Từ Bi lớn
Nguyện nước Cam Lộ Vương
Nguyện Đuốc Tuệ Tình Thương
Rạng soi đường sinh diệt

Dù chúng con vẫn biết
Từ Đức Phật Đản Sinh
Cho đến khi Nhập Diệt
Cũng dạy sắc với hình

Nhưng hình nào không sắc
Có sắc phải có thương
Không hình đã nhớ thương
Huống gì nay có sắc !

Thật ra hình với sắc
Thật ra có với không
Cả pháp giới mười phương
Cũng đều như mộng vậy

Từ mộng con thức dậy
Nhớ Đức Phật Sơ Sinh
Đã mang một Bóng Hình
Tám mươi năm nhập diệt

Nay chúng con trần thiết
Đảnh lễ cúng dường Ngài
Dù Hình Bóng nhạt phai
Nhưng Pháp Thân bất diệt

Chúng con còn sinh diệt
Đức Phật dứt diệt sinh
Nên chúng con thương tiếc
Dệt lại một Bóng Hình

Theo ánh sáng bình minh
Vầng đông vừa ló dạng
Ánh Đạo Vàng tỏa rạng
Ánh châu ngọc lung linh

Nay lưu giữ Bóng Hình
Mai còn ghi mãi mãi
Đồng hướng về kính lạy
Đấng Từ Phụ ân sâu

Nhờ Đạo Pháp nhiệm mầu
Chúng sinh đều hóa độ
Nhờ đạo lý cao siêu
Chúng sinh đều tỏ ngộ

Muôn lòng thành rạng rỡ
Biến thành vạn cành hoa
Dâng lên trên pháp tòa
Cúng dường Đấng Vô Thượng

Trong niềm vui vô lượng
Xin kết vạn đài sen
Thành kính dâng trước thềm
Đức Thế Tôn Điều Ngự

Không mơ về quá khứ
Không mong đợi tương lai
Xin chắp đôi bàn tay
Bàn tay Hoa Mầu Nhiệm

Lời kệ kinh tụng niệm
Theo nhịp mõ chan hòa
Theo pháp cổ ngân nga
Cúng dường lên Đức Phật

Khói hương trầm ngát tỏa
Đấng Điều Ngự Như Lai
Rừng Pháp Âm bất tuyệt
Chờ đón Phật vị lai

Ngày Phật Đản hôm nay
Từ quá khứ nối dài
Lưu đến tận tương lai
Kết Đài Vô Thượng Giác.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Phật Đản công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật Đạo.


PHỤC NGUYỆN...

TAM TỰ QUY
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!