Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

SÁM HỐI HỒNG DANH - 6/5/20


NGHI THỨC SÁM HỐI
TT Thích Minh Phương soạn
NGUYỆN HƯƠNG:

TÁN PHẬT:
Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,
Thân của Ngài vô tận phước lành.
Từ bi cứu khổ độ sanh,
Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ)
PHÁT NGUYỆN:
Đệ tử chúng con xin phát nguyện
Suốt đời hiến thân cho đạo
Để phụng sự chánh pháp
Và phục vụ cho chúng sanh
Chỗ nào đạo cần con đến
Chúng sanh mời con đi
Không kể gian lao
Chẳng từ khó nhọc
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
TÁN HƯƠNG:
Kim lư vừa bén chiên đàn,
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
Pháp thân toàn thể hiện tiền,
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần)
TỤNG CHÚ ĐẠI BI:
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra gía ra. Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)
Văn Phát Nguyện:
Nam-mô Thập-phương Thường-trụ Tam-bảo (3 lần)
Cúi lạy đấng Tam-giới Tôn,
Qui mạng cùng mười phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Thọ trì văn sám hối
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ-đề
Hết một báo-thân này
Sanh qua cõi Cực-Lạc.
Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)
Bài Khai Kinh:
Pháp vi-diệu rất sâu vô-lượng
Trăn nghìn muôn ức khó gặp
Con nay nghe thấy được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như-Lai.
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)
Kệ Sám Hối:
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới
Nguyền sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyền không lặp lại lỗi lầm xưa.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Quy y Kim Cang Thượng Sư. Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báu nhân thiên, Thanh văn, Duyên giác cho đến quyền thừa Bồ tát. Quyết lòng cầu tối thượng thừa, nguyện cùng Pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác.
Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật.
Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp.
Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền, Thánh Tăng.
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
1. Nam mô Phổ Quang Phật
2. Nam mô Phổ Minh Phật
3. Nam mô Phổ Tịnh Phật
4. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
5. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
6. Nam mô Ma Ni Tràng Phật
7. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
8. Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
9. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
10. Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật
11. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
12. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
13. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật
14. Nam mô Đại Bi Quang Phật
15. Nam mô Từ Lực Vương Phật
16. Nam mô Từ Tạng Phật
17. Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
18. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật
19. Nam mô Thiện Ý Phật
20. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
21. Nam mô Kim Hoa Quang Phật
22. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
23. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
24. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
25. Nam mô Phổ Hiền Sắc Thân Quang Phật
26. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
27. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
28. Nam mô Tài Quang Minh Phật
29. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
30. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
31. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
32. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
33. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
34. Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật
35. Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật
36. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
37. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
38. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
39. Nam mô Thường Quang Tràng Phật
40. Nam mô Quan Thế Đăng Phật
41. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
42. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật
43. Nam mô Tu Di Quang Phật
44. Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
45. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
46. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
47. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
48. Nam mô Vô Lương Âm Thinh Vương Phật
49. Nam mô Tài Quang Phật
50. Nam mô Kim Hải Quang Phật
51. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
52. Nam mô Đại Thông Quang Phật
53. Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
54. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
55. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
56. Nam mô Bảo Quang Phật
57. Nam mô Long Tôn Vương Phật
58. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
59. Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
60. Nam mô Bảo Hỏa Phật
61. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
62. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
63. Nam mô Bảo Nguyệt Phật
64. Nam mô Vô Cấu Phật
65. Nam mô Ly Cấu Phật
66. Nam mô Dõng Thí Phật
67. Nam mô Thanh Tịnh Phật
68. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
69. Nam mô Ta Lưu Na Phật
70. Nam mô Thủy Thiên Phật
71. Nam mô Kiên Đức Phật
72. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
73. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
74. Nam mô Quang Đức Phật
75. Nam mô Vô Ưu Đức Phật
76. Nam mô Na La Diên Phật
77. Nam mô Công Đức Hoa Phật
78. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
79. Nam mô Tài Công Đức Phật
80. Nam mô Đức Niệm Phật
81. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
82. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
83. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
84. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
85. Nam mô Thiện Du Bộ Phật
86. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
87. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
88. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
89. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.
Xin các Phật, Thế Tôn thường trụ ở đời trong cả thế giới, thương nghĩ đến con. Nếu trong đời này hay là đời trước, từ kiếp vô thỉ nhẫn lại đây, con có bao nhiêu tội nghiệp, hoặc con làm hoặc thấy kẻ khác làm, mà con sanh lòng hoan hỉ, nếu của chùa, của sãi và sãi trong bốn phương, hoặc con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy kẻ khác lấy, mà con sanh lòng hoan hỉ. Nếu năm thứ tội nặng phạm về địa ngục Vô Gián: một là xuất thân huyết Phật, hai là giết cha, ba là giết mẹ, bốn là giết vị hòa thượng và năm là giết vị A Xà Lê. Trong năm tội ấy, hoặc con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỉ. Nếu mười thứ tội bất thiện: một là sát sanh, hai là trộm cướp, ba là tà dâm, bốn là nói láo xược, năm là nói thêu dệt, sáu là nói đâm thọc, bảy là nói hung dữ, tám là tâm tham lam, chín là tâm nóng giận và mười là tâm si mê tà kiến. Trong mười tội ấy, hoặc con làm hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỉ. Tất cả những tội đã kể trên đó, hoặc là che giấu, hoặc chẳng che giấu, đáng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các đường ác thú hay là đáng sanh về chỗ biên địa, thân hạ tiện và nơi ác kiến, trong mấy chỗ cực như vậy thì bao nhiêu tội chướng ấy, nay con đều xin sám hối.
Vậy cúi xin các Phật, Thế Tôn, chứng tri cho con, thương nghĩ đến con, nay con đối trước các Phật, Thế Tôn mà tỏ bày mấy lời như vầy:
Nếu con trong đời này hay là mấy đời trước, từng làm sự bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, nhẫn đến thí cho loài súc sanh, chừng một vắt cơm hoặc tu nết trong sạch được bao nhiêu căn lành, hoặc thành tựu cho các loài chúng sanh, được bao nhiêu căn lành, hoặc tu hạnh Bồ Đề được bao nhiêu căn lành và học trí vô thượng được bao nhiêu căn lành, xin góp lại tất cả căn lành ấy, so tính trù lượng rồi đem hết thảy mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Như đức Phật đời quá khứ, đời vị lai hồi hướng cách nào, thì con cũng hồi hướng như vậy. Các tội con đều sám hối, các phước con điều tùy hỷ và xin đem công đức thỉnh Phật mà nguyện thành bậc trí Vô Thượng.
Các Phật đời quá khứ, đời vị lai và đời hiện tại đối với chúng sanh là cái biển công đức vô lượng tối thắng, nên ngày nay con cung kính quy mạng.
Tất cả thế giới trong mười phương,
Tất cả các Phật trong ba đời,
Con đem thân miệng lòng trong sạch,
Khắp lạy hết thảy không còn thiếu,
Như lực hạnh nguyện đức Phổ Hiền,
Hiện thân khắp cả các Đức Phật.
Một thân lại hiện sát trần thân,
Nhất nhất lễ đủ sát trần Phật.
Trong một hạt bụi số Phật nhiều,
Các xứ Bồ Tát hội vào đó,
Cả bụi pháp giới cũng nhiều vậy.
Tin có các Phật ở đầy khắp,
Đều lấy cả thảy biển âm thanh,
Diễn ra biết mấy lời huyền diệu,
Cùng hết tất cả kiếp vị lai,
Khen biển công đức sâu của Phật.
Dùng những xâu bông rất nhiệm mầu,
Đàn sáo hương hoa với tàng lọng,
Đủ đầy như vậy rất trang nghiêm,
Con xin dâng cúng các đức Phật,
Y phục rất mầu, hương rất tốt,
Hương nghiền hương thắp và đuốc đèn,
Các món chứa như núi Tu Di,
Con đều dâng cúng các Đức Phật.
Con dùng cái tâm rõ biết rộng,
Rất tin tất cả Phật ba đời,
Thảy đem nguyện lực đức Phổ Hiền,
Cúng dâng tất cả các đức Phật.
Con xưa tạo những điều ác nghiệp,
Bởi kiếp vô thỉ tham sân si,
Theo nơi thân miệng lòng sanh ra,
Nay con đều xin sám hối cả.
Tất cả chúng sanh trong mười phương,
Nhị Thừa hữu học và vô học,
Tất cả Như Lai và Bồ Tát,
Bao nhiêu công đức đều tùy hỉ.
Mười phương có những đèn thế gian,
Thành đạo Bồ Đề khi trước hết,
Con nay cả thảy đều khuyến thỉnh,
Xin chuyển pháp luân rất nhiệm mầu.
Các Phật nếu muốn nhập Niết Bàn,
Con đều hết lòng khuyên thỉnh lại,
Nguyện Phật đời đời thường trụ thế,
Lợi lạc cả thảy chúng sanh này,
Bao nhiêu lễ tán cúng dường Phật.
Xin Phật ở đời chuyển pháp luân,
Theo mừng sám hối các căn lành,
Hồi hướng về cõi pháp giới chân,
Tánh tướng Phật Pháp và Tăng già,
Hai đế dung thông tam muội ấn,
Biển công đức lớn không lường ấy,
Con nay thảy đều hồi hướng cả.
Những thân miệng lòng của chúng sanh,
Thấy lầm chê bai các pháp Phật,
Tất cả những điều nghiệp chướng ấy,
Thảy đều tiêu diệt hết không còn.
Niệm niệm trí khắp cả thế giới,
Độ chúng đều lên bậc bất thối,
Cho đến hư không thế giới hết,
Chúng sanh và nghiệp phiền não hết,
Bốn pháp như vậy rộng không cùng,
Nay nguyện hồi hướng cùng như vậy.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. O (3 lần)
TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH:
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.
Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)
CÚNG NGỌ: (đại chúng đồng quỳ lên)
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật,
Thập-phương thế-giới diệc vô tỷ,
Thế-gian sở hữu ngã tận kiến
Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)
Nam-mô thường trụ thập phương Phật.
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật.
Nam-mô Thập-phương tam-thế nhứt-thiết chư Phật.
Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát.
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.
Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.
Nam-mô Già-Lam thánh chúng Bồ-tát.
Nam-mô Lịch-Ðại Tổ-sư Bồ-tát.
Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật, Bồ-tát.
Nam mô tát phạt đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạc ra, tam bạc ra hồng. (3x)
Nam mô tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3x)
Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Ðẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Ðắc vô-thượng Ba-la-mật.
Tam-đức lục-vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp-giới hữu-tình,
Phổ đồng cúng-dường.
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3x)
BÀI TÁN PHỔ CÚNG-DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam-lồ vị,
Lượng đẳng Tu-Di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ-vị biến hư-không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
Nam-mô Phổ-cúng-dường Bồ-tát.(3 lần)
Tứ sanh, cửu-hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn,
Bát nạn, tam-đồ cộng nhập Tỳ-lô tánh hải.
Cúng Phật dĩ nhật
Ðương nguyện chúng-sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư Phật Pháp.
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN:
Ðệ tử kính lạy
Ðức Phật Thích Ca,
Phật A Di Ðà,
Thập phương chư Phật,
Vô lượng Phật Pháp,
Cùng Thánh Hiền Tăng,
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc,
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành,
Ngửa trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ:
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu,
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí tuệ sáng suốt,
Thần thông tự tại,
Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Ðồng thành Phật đạo.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3x)
HỒI HƯỚNG:
Phúng kinh công đức, hạnh nhiệm mầu.
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Cầu cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.
Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang
Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
PHỤC NGUYỆN:
TAM QUY Y:
Tự qui y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
HỒI HƯỚNG:
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!