Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

THÔNG BÁO: Đại Lễ Phật Đản online Chủ Nhật, 10/05/2020 lúc 11 giờ trưa


Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật Tử và quý đồng hương,

Chùa Giác Lâm sẽ tổ chức Đại Lễ Phật Đản online vào Chủ Nhật, 10/05/2020 lúc 11 giờ trưa do TT Thích Minh Phương, Trụ Trì Tu viện Giác Ngộ Cape May, New Jersey chủ lễ. Chương trình sẽ được phát trực tuyến qua link Face Book: https://www.facebook.com/ hay vào zoom link:
https://revantage.zoom.us/j/9297152361
kính mời quý vị tham dự.

Sau Đại Lễ online, chùa sẽ mở bãi đậu xe để quý vị có thể vào vườn Lâm Tỳ Ni tắm Phật từ ngày Thứ Hai, 11/05/2020 đến Thứ Hai, 25/05/2020 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Xin đeo khẩu trang, và giữ khoảng cách 6 feet. Khi thấy vườn Lâm Tỳ Ni có hơn 10 người, xin ngồi ngoài xe đợi cho đến lượt mình. Hy vọng từng gia đình sẽ đến trong vòng 2 tuần để tránh sự tập trung hơn 10 người cùng một lúc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Giác Lâm


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
PL 2564 -  DL 2020
Chùa Giác Lâm, Lansdowne, Pennsylvania
Chương trình Lễ Mộc Dục online vào Chủ Nhật, 05/10/2020


1.Trang nghiêm Đạo tràng – Cung thỉnh chư Tăng quang lâm.
2. Ba hồi chuông trống bát nhã mừng Khánh Đản.
3. Nghi thức Phật Đản.
4. Lễ Mộc Dục (Lễ Tắm Phật).
5. Chia sẻ pháp thoại.
6. Hồi hướng.

NGHI THỨC PHẬT ĐẢN

NGUYỆN HƯƠNG:
LỄ PHẬT:
Trầm hương xông ngát điện
Sen nở Phật hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sanh lắng nghiệp trần.
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:
Đệ tử thâm thành
Hướng về Tam Bảo:
Phật là thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Chư Phật Trong Mười Phương Pháp Giới Chứng Minh(1 lễ)
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Nam Mô Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Chư Tôn Pháp Trong Mười Phương Pháp Giới Chứng Minh(1 lễ)
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Chư Hiền Thánh Tăng Trong Mười Phương Pháp Giới Chứng Minh. (1 lễ)
PHÁT NGUYỆN:
Đệ tử chúng con xin phát nguyện
Suốt đời hiến thân cho đạo
Để phụng sự chánh pháp
Và phục vụ cho chúng sanh
Chỗ nào đạo cần con đến
Chúng sanh mời con đi
Không kể gian lao
Chẳng từ khó nhọc
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
TÁN HƯƠNG :
Lư vàng vừa bén,
Pháp giới hương bay,
Mười phương chư Phật thảy đều hay,
Theo gió cuốn mây bay,
Xin gởi lòng này,
Chư Phật nguyện về đây. 
Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát (3lần)
TỤNG CHÚ ĐẠI BI:
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)
TÁN PHẬT:
Nam-mô Thập-phương Thường-trụ Tam-bảo (3 lần)
Trên trời dưới đất không bằng Phật,
Thế giới mười phương cũng khó bằng,
Thế gian có gì con đã thấy,
Tất cả không ai bằng Phật vậy!
Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)
TỤNG BÀI Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN:
Chúng con cung kính nghe rằng:
Nhớ lại thuở xa xưa,
Đấng đại bi cứu thế,
Đức Bồ Tát Thiện Huệ,
Bổ xứ tại Ta Bà.
Từ cõi trời Suất Đà,
Quán nhơn duyên thời tiết,
Tịnh Phạn Vương cung khuyết,
Ứng mộng bà Ma Gia.
Cõi voi trắng sáu ngà,
Mang Thánh thai Bồ Tát,
Trong vườn hoa thơm ngát,
Một buổi sáng tinh sương.
Hoàng hậu đi dạo vườn,
Bỗng hạ sanh Thái tử,
Tin vui truyền khắp xứ,
Rằng Hoàng hậu sanh con.
Mừng vui cả nước non.
Hân hoan cùng vũ trụ,
Hàng chư thiên ca vũ,
Các tầng trời rải bông.
Tắm thân có nước chín rồng,
Đỡ gót có sen bảy đóa,
Ứng thân mở đường giáo hóa,
Linh tích báo việc độ sanh.
Ít có mộng đẹp điềm lành,
Chẳng không tình thương đạo đức,
“Trong ngoài thế gian đệ nhất,
Trên dưới trời đất độc tôn!”
Từ đó ...
Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn,
Người vật đợi Thầy truyền đạo,
Nhơn gian có thêm tôn giáo
Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.
Kiếp sống giảm bớt não phiền,
Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,
Phật Đản hôm nay khai mạc,
Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. 
Hương thơm phụng hiến một lư,
Hoa quí cúng dường mấy phẩm,
Trước điện cúi đầu suy gẫm,
Công ơn giáo hóa cao dày.
Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày,
Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,
Chớ tạo ác duyên đau khổ,
Nên xây thiện nghiệp an vui.
Gập ghềnh đường Thánh không lui,
Tăm tối ngõ phàm chớ tới.
Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,
Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh.
Thương người giúp vật như mình,
Trọng mạng quí thân của chúng,
Thực hiện từ bi diệu dụng,
Trau dồi trí tuệ thần thông.
Đạo nghiệp mong thuở thành công,
Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.
Hôm nay đón mừng Phật Đản,
Thành tâm tán tụng hồng danh,
Giờ này rước lễ giáng sanh,
Cung kính quan chiêm bảo tượng.
Vị thánh muôn đời vô thượng,
Bậc thầy ba cõi tối cao,
Giáng thần vằng vặc trăng sao,
Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. 
Chúng con cùng tất cả chúng sanh,
Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,
Sanh đời mạt pháp ít duyên,
Rất may gặp được Từ thuyền.
Tốt phước đón nhằm Pháp giá,
Mong ơn đạo sư giáo hóa,
Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,
Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.
Vui sống một đời giải thoát,
Cúi mong Thế Tôn Đại giác,
Từ bi tác đại chứng minh! 
Kính nguyện:
Từ thệ không dời,
Pháp luân không chuyển,
Truyền cho chúng con,
Lời vàng Lộc Uyển.
Ban cho Phật tử,
Xe báu ngưu xa,
Nhà lửa mau ra,
Đường mê sớm thoát.
Pháp hội Linh Sơn man mác,
Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.
Rạng rỡ nhà thiền,
Vẻ vang họ Thích,
Nhơn thiên lợi ích,
Thế giới an vui.
Giờ này phủ phục trước lễ đài:
Tán lễ Thích Tôn,
Giáo chủ Ta Bà,
Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa,
Thần giáng Hoàng gia,
Giã từ ngôi báu mẹ cha.
Dưới cây an tọa,
Hàng phục quân ma,
Thấy ánh sao Mai đạo thành,
Chuyển pháp luân,
Ba thừa Thánh chúng tu hành,
Vô sanh đã chứng,
Hiện tiền chứng đẳng tu hành,
Vô sanh sẽ chứng.
Nam mô Thọ Hạ Vô Ưu Đản Sanh Thị Hiện Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH:
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.
Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha. (3 lần)
LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT:
1) Chí tâm đảnh lễ:
A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,
Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
2) Chí tâm đảnh lễ:
Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,
Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
3) Chí tâm đảnh lễ:
Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,
Cỡi voi sáu ngà, trong lòng mẹ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
4) Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
5) Chí tâm đảnh lễ:
Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường,
Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
6) Chí tâm đảnh lễ:
Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo,
Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
7) Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân,
Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
8) Chí tâm đảnh lễ:
Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp
Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
9) Chí tâm đảnh lễ:
Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện,
Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
10) Chí tâm đảnh lễ:
Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,
Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
11) Chí tâm đảnh lễ:
Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,
Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
12) Chí tâm đảnh lễ:
Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,
Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
LỄ TẮM PHẬT:
(Toàn thể đại chúng đồng đứng dậy, vừa tụng vừa theo thứ tự bước lên từng người một và múc nước thơm tắm Phật)
Con nay tắm gội đức Như Lai 
Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy 
Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm 
Trọn nên thân pháp vốn không hai. 
Phật không sanh ở Ca-tỳ-la 
Cũng chẳng qua đời tại Sa-la 
Sống chết thong dong, nào quái ngại 
Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a. 
Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi 
Mừng Tất-đạt-đa sanh cõi đời 
Rồng múa lượn quanh phun nước tắm 
Hoa sen nở ngát dưới chân Người. 
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN:
(Toàn thể Đạo Tràng quỳ xuống cùng nhau tụng)
Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày Thánh đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ.
Thập phương Tam thế,
Điều ngự Như Lai,
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Bởi thiếu nhơn lành,
Thảy đều sa đọa,
Tham sân chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Từ trong lục đạo,
Trăm đây phiền não,
Nghiệp báo không cùng,
Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn,
Dủ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dày tăm tối,
Đuốc tuệ Sáng soi
Nguyện cứu muôn loài.
Pháp dùng phương tiện,
Ta bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng hảo,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyện:
Dứt bỏ dục tình gây khổ,
Nguyện học đức tánh quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành.
Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Chóng thành đạo quả.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (nhiều lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Tụng Mười Hạnh Phổ Hiền:
Một nguyền kính lễ Như Lai 
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn 
Ba nguyền tu phước cúng dường 
Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần 
Năm nguyền tùy hỷ công huân 
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời 
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời 
Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh 
Chín nguyền hằng thuận chúng sinh 
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.
Hồi Hướng:
Tắm Phật công đức, hạnh nhiệm mầu.
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Cầu cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.  
Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang
Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

Tam Quy Y:
Tự qui y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Hồi Hướng:
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!